کولی ها

hadi khojinian
by hadi khojinian
14-Apr-2011
 

کولی ها در باغچه بازار مکاره به راه انداخته بودند. گربه ی خانم میشیگان پایین پایم نشسته بود. سیگاری به لب گرفتم تا در هوای خاکستری دودش خودم را گم کنم

کولی ها from had light on Vimeo.


Share/Save/Bookmark

Recently by hadi khojinianCommentsDate
ابر‌های حامله از باران
4
Jul 28, 2012
مادام بوواری
-
Jul 07, 2012
دیوارهای روبرو
6
Jun 26, 2012
more from hadi khojinian
 
hadi khojinian

کجا بهتر است

hadi khojinian


ممنون سوسن جان . من فکر می کنم ما همین جایی که هستیم بهترین جاست. باید هی تلاش بکنیم تا شاید فرجی واقع شود . این روزها خیلی خوشحالم چون راحت تر حرف می زنم . مدتی لکنت زبان گرفته بودم . خنده دار است نه ؟ به رفیق انگلیسی ام گفتم نظر تو چیه ؟ گفت از عوارض مهاجرته . درس می شی . هاها . مرسی که مرا می خوانی و می شنوی رفیق جان


Soosan Khanoom

Beautiful .........

by Soosan Khanoom on

I also listened to the " Two Iranian Angels "  by you .... That too touched my heart ....... 

But ......  

Still I think Heaven exits ....... and Life is just a bridge ......

we are not here to stay ....... We are here to go .......

This shall pass too