آی زکی

Fred
by Fred
20-May-2010
 

نظام پر برکت حاکم بر جان و مال ایرانی مدعی است که:   

 

1- نظامی دموکراتیک است و به قول رئیس جمهور محبوب القلوبش "آزادترین کشور دنیاست "

2-نظامی مستضعف پرور و دشمن استعمار و استثمار است

3-نظامی به معنی کامل کلمه مردمی است

4-نظامی دین-مدار، عدالت گستر و نماد اخلاق پسندیده است  

5-کارگزارانش از صدر تا ذیل نوکر مردم "عزیز " هستند

 و کلی دیگر از ایندست که باز گوئی همۀ آنها حکایت مثنوی هفتاد من کاغد خواهد شد. پس از ماه ها پشت پا زدن به تفریحات و در ازای آن تحقیقات شبانه روزی کردن  پاسخ سهل و ممتنع کشف و جهت تنویر افکار عمومی به ملت همیشه در صحنه تقدیم میگردد تا که قبول افتد و که در نظر آید:

آی زکی!

 


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred