بی بی سی و خبرنگار/جاسوسها

Fred
by Fred
03-Feb-2012
 

پیش از این در چندین نوبت راجع به پاپیچ شدن عمله های ظلم نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره به کادر ایرانی رسانه های کشورهای خارجی، خصوصاً بخش فارسی صدای آمریکا، رادیو فردا و بی بی سی انگلستان، مطالبی تقدیم شد.

امر جدیدی نیست. از دیرباز زمانی که دستشان به طعمه نمیرسد، با لجن پراکنی از طریق رسانه های ریز و درشت و تازگیها ماهواره ای و رها کردن پاچه گیران حرفه ای سعی میکنند هدف را مرعوب کنند.

در تمام دوران حاکمیت رژیم مسلمین این روش ساری و جاری بوده؛ آنکه توانسته اند بکشند، کشته و آنکه نتوانسته اند به انحای مختلف سعی کرده تا خاموشش کنند که شامل به سراغ فک و فامیل آنان در ایران رفتن هم میشود.

ولیکن بازداشت و تهدید اقوام کارمندان یک نهاد رسمی/نیمه رسمی کشور خارجی با بلایی که به صورت روزمره سر ایرانیان بدون پشت و پناه می آورند فرق دارد.

جهان آزاد باید سریعاً همۀ خبرنگار/جاسوسهای رژیم مسلمین که در اینجا و آنجا پرسه میزنند را با تیپا بدرقه و تا زمانیکه وحشیگری در ایران ادامه دارد به آنان اجازه بازگشت ندهد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred