صلواتی جانی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
12-Jan-2012
 

شباهت های نظام پربرکت مسلمین به نظام نازی ها منحصر به یکی و دوتا نیست.

رهبر خدای گونه، بسیجی هار مانند پیرهن قهوه ای؛ یهود ستیزی، تلاش برای "مدیریت جهان"، جنگ طلبی، زن ستیزی، ضدیت با آزادی اندیشه و هنر و کتاب و ... حتی شباهت قضات.

ابوالقاسم صلواتی؛ اگر نام واقعی او همین باشد، یکی از پرکارترین قضات است. حاج آقا صلواتی رئیس شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب است و تا دلتان بخواهد در صادر کردن احکام شدید دست و دلباز، دلبستگی خاصی هم به صدور حکم اعدام دارد.

از آخرین آنها یکی حکم اعدام برای یک زادۀ آمریکا که رفته بود ایران مادر بزرگهایش را ببیند میباشد و دیگری، ٦ سال حبس برای محسن آرمین که از جناح شکست خورده در نزاع بین مسلمین بر سر قدرت و ثروت است.

دادگاه انقلاب عین دادگاه مردمی نازی ها میماند و این حاج آقا صلواتی هم عین قاضی رولند فریزلر.

بساط نظام نازی ها با جنگ برچیده شد و قاضی فریزلر جانی هم در حال محاکمه بمب از هواپیما آمد خورد تو سرش؛ ایکاش بساط نظام پربرکت مسلمین و حاج آقا صلواتی جانی طور دیگری جمع شود.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

IRR/IRI Has many Salavatis who

by Maryam Hojjat on

 has been killing IRANIANS quitely.  This Salvati is for show to show to the World that they have justice system.


پندارنیک

...

by پندارنیک on

 

 

هر چه که هست این فرصت را به شما داده که یک جاسوس را با یک فعال سیاسی همطراز بدانید........آشفته بازاریست، نازنین...