دیو زنجیر باف

Fred
by Fred
16-Feb-2010
 

 آن روی مردم آزادۀ ایران را در آوردید ، حالا تماشا کنید که این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred