ای بسیجی

Fred
by Fred
05-Feb-2010
 

از بسیجی حسین فهمیده که جان پای دفاع از ایران و ایرانی فدا کرد تا بسیجیان امروزین فاصله هاست   

 

http://www.youtube.com/watch?v=XwiHT0fwzZk&feature=player_embedded


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred