بردۀ جنسی١١ساله روزی ٥۰۰۰ تومن

Fred
by Fred
04-Oct-2011
 

"کرایه ‌دادن و فروش کودکان

خیلی وقت‌ها بچه‌ها را به همسایه‌ها و یا فامیل کرایه می‌دهند تا برای آنها گدایی کنند. اما مشکل بدتر این است که از آنها هر نوع سوءاستفاده دیگری هم می‌شود. دختر یازده‌ساله‌ای را در همین مرکز داریم که پیرمرد ٧۰ ساله‌ای در ازای روزی ٥ هزار تومان از او سوءاستفاده می‌کند. برای خانواده هم تنها همان پولی که به خانه می‌برد مهم است."

ایران کشور فقیری نیست، ایران و ایرانی، خصوصاً کودکان ایرانزمین، شایسته و سزاوار بهتر از این هستند.

سئوال:

فقط با آن یک قلم ٣۰۰۰ میلیارد تومان اختلاس اخیر که خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر گفته خبرش را "کش ندهید" چند نفر از این کودکان کار و بردگان جنسی را میشد خرید و آزاد کرد؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Mona 19

Video ...

by Mona 19 on