شکرگزار چه؟


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
26-Nov-2009
 

در این روز شکرگزاری، ساکنین ایرانی تبار آمریکا بیش از بسی دیگران مورد برای شکرگزار ی دارند. مشتی از خروار دلایل از این قرار است:
 
1- میتوانند بدون کوچکترین ترس و واهمه آنچه که خواهند پوشند و خورند و نوشند.
 
2- میتوانند بدون کوچکترین ترس و واهمه آنچه که خواهند گویند و نویسند.
 
3- میتوانند بدون کوچکترین ترس و واهمه آنچه که خواهند بینند و شنوند.

4- میتوانند بدون کوچکترین ترس و واهمه آنچه که در خانه هستند در کوی و برزن باشند.
 
5- میتوانند بدون کوچکترین ترس و واهمه راست گو باشند و نه برای ادامۀ حیات دروغزن حرفه ای.

6- میتوانند بدون کوچکترین ترس و واهمه خدا را پرستند، نپرستند، دین و آئین خود را داشته باشند و برایش بازخواست نشوند و هزینه نپردازند.
 
7- میتوانند بدون کوچکترین ترس و واهمه برای اعادۀ حق خود به مراجع قضایی رجوع کنند و حتی حکومت و حکومتگران را برای پاسخگویی به پای میز محاکمه کشند.

8- میتوانند بدون کوچکترین ترس و واهمه اگر دیدند حیوانی، چه رسد به انسانی را آزار میدهند، عضوی از وجودش را قطع  و یا شلاقش میزنند از سر بی چارگی تنها تماشاگر و شرمسار وجدان خود نباشند، پلیس خبر کنند.
 
9- میتوانند بدون کوچکترین ترس و واهمه در ملاء عام بر لبان نگارشان بوسه زنند، در آغوشش گیرند و با صدای بلند ابراز عشق کنند.
 لُب کلام، میتوانند انسان باشند، انسان آزاده.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
vildemose

Excellent reminder. I see

by vildemose on

Excellent reminder. I see none of the usual suspects commenting on this thread, including the disciple of Ali shariti, the most oghdehi and bitter pseudointellectual of all time.


Maryam Hojjat

Thanks Fred for reminding US!

by Maryam Hojjat on

You are absolutely Right. I wish all these Rights for all IRANIANS in IRAN Soon.

Payandeh IRAN & IRANIANS


Farah Rusta

No. 10

by Farah Rusta on

10.  They are free to deny and condemn all these freedoms and even call for the replacement of the very constitution that has offered them these freedoms by the Sharai law and yet continue to live freely in the US of A!


default

خدایا شکر میگویم

ahosseini


خدایا شکر میگویم

و دست جرج بوش و چینی و رمسفلد را

من

با کامل میل می‌بوسم

 


Kareem

1و2و3و...8 هم خوبن

Kareem


ولی شماره 9 رو عشق است


Bijan A M

And yet...

by Bijan A M on

so many take it for granted....keep on bitching and moaning....