شلاق خوردن زنی که حقش بود


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
17-Sep-2011
 

کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم

خبر شلاق خوردن یک بانوی ایرانی که از هواداران میرحسین موسوی است؛ بار دیگر داغ این توحش ذاتی وحوش اسلامیست را تازه کرد.

اینکه چرا در بیست و سه سال گذشته همین میرحسین موسوی که در دوران صدارت هشت ساله اش هزاران ایرانی قتل عام شدند؛ مخالفتی علنی با توحش های همفکران اسلامیست خود نکرده موضوع این چند سطر نیست.

گرچه در اصل فاجعه بودن ایندست توحش وحوش اسلامیست تأثیری ندارد، پس از انتشار خبر شلاق خوردن این بانوی ایرانی؛ قربانی خبر داد شلاق خوردن "نمادین " بوده و دیگر رسانه ها منجمله بی بی سی که با یکی از نزدیکان قربانی مصاحبه کرد، صحت خبر "نمادین " بودن را تأیید کردند.

با اینهمه؛ رسانه های جناح شکست خورده در دعوای بر سر قدرت بین اسلامیستها بجای محکوم کردن توحش شلاق زدن؛ بر غیر "نمادین " بودن توحش شلاق خوردن این قربانی پافشاری و تمرکز میکنند.

با در نظر گرفتن سکوت بیش از سه دهۀ سران و کادر رده بالا و میانی این جناح نظام پربرکت در قبال توحّش های مختلف اجرا شده علیه مردم ایران؛ سه سئوال مطرح میگردد.

آیا ایندست خبر رسانی " خبرنگاران اصلاح طلب " حرفه ای است؟

آیا عدم علاقه "اصلاح طلبان " به محکوم کردن جنایات علیه ایرانیان در دوران طولانی حاکمیت "اصلاح طلبان " قابل توجیه است؟

آیا دیگر ایرانیان منجمله بیشمار بانوان که در اینهمه سالها شلاق خوردند حقشان بوده؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
comments

You have a Great

by comments on

You have a Great advertising talent.  As soon as I see the title of your blog I want to read the blog.  It's so havasangiz.