کار کار انگلیسهاست


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
25-Aug-2011
 

ایرج پزشکزاد؛ که متاسفانه عمدتاً برای رمان دائی جان ناپلئون مشهور است تا دیگر آثار بسیار ارزشمندش؛ چندین بار این خاطره را تعریف کرده که شنیده بعضی ایرانیها گفته اند که به دستور انگلیسها دائی جان ناپلئون را نوشته.

کار کار انگلیسهاست؛ هفت خواهران نفتی و شرکتهای چند ملیتی و امپریالیسم استعمارگر استثمار کننده نو و کهنه و صهیونیسم بین الملل و الی آخر...

ایندست حرفها جزئی از باور ملل ستم کشیدۀ خاور میانه؛ خصوصاً در ایرانزمین شده.
بگذارید با خوش باوری این طرز جهان بینی را دربست قبول کرد.

آیا همین است که هست و کاری نمیشود کرد نتیجه منطقی این طرز فکر نمیباشد؟

آیا گام اول برای بدست آوردن آزادی؛ مسئولیت پذیری برای اعمال خود و خودی-کرده نیست؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
anglophile

کار کار نوکر انگلیساست

anglophile


 

البته منظورم ما انگلوفیل‌ها نیستا


پندارنیک

Somebody, pinch me........

by پندارنیک on

 

 

You have to forgive us, the Middle Easterners, for our Balfour Syndrome...I'd like to tell you more, but I can't. I'm shocked and freaked out................Why are you doing this to us, Fred? No Islamist savages, no rape, and not even a simple eye-gouging...........no cookies for cute poodles, either.

Is this call to self examination and self criticism and "self this" and "self that" coming from "the Fred" , the great advocate for foreign interference and foreign intervention? From the master propagandist of the civil world? Is my Fred becoming a "charlatan" like Shariati?

........Damn it, it must be the Brits...