قصاص بهتر از بخشش

Fred
by Fred
06-Aug-2011
 

یکی از درنده خو ترین وحوش اسلامیست گفته:

"گاهی قصاص بهتر از بخشش است و برخی مواقع عفو و گذشت بهترین کار است."

اینکه در عصر تجدد و مدرنیته؛ در دورانی که رعایت حقوق حیوانات، چه رسد به بشر، مد نظر است، اِعمال توحش قصاص آنهم از نوع دلبخواهی و اینجا مباح و دگر جا، مکروه و در همه حال قابل خرید، نوبر است.

این لکۀ ننگی که نظام پربرکت بر ایران و ایرانی تحمیل کرده؛ نه تنها عدالت نیست، بل، انجام توحش دوران بربریت و صحرا نشینی در قالب احکامی است که جایی در زندگی شهرنشینی و قانونمند ندارند.

تجربۀ سی و سه سالۀ نظام پربرکت نشان داده که توحش اسلامیست های حاکم، جز سرایت توحش به بطن جامعه چیزی در بر نداشته است.

آیا تلاش برای سرنگونی وحوش اسلامیست؛ "اصلاح طلب" نوچۀ شارلاتان علی شریعتی و غیره، تنها راه باقیمانده برای رهایی از چنگال بربریت سامان داده شده نمیباشد؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

FYI

by Tavana on

Just rewriting the blogger's outrageously racist remarks in a different format. Hitler was a pioneer in that regard by killing 6M Jews, considering them unfit as humans in order to save the Europe in his own point of view! G. W. Bush did the same (& it is still on going) by invading Iraq & Afghanistan to clean up ME from the barbaric Islamists (his own invented term to match with the word Communists!). The blogger here has the same exact ahettitude toward the so called Islamists in our own country. Do not say /she does not. Shouldn't we all Iranians remember what the great Iranian poet Saadee wrote centuries ago after  all: 'All humans are of the same thread.....'?

Let's Say No to Bigotry of Any Sort!


Maryam Hojjat

Tavane, What are you saying?

by Maryam Hojjat on

I have hard time to understand you.


Tavana

خباثت بهتر از صداقت

Tavana


اینکه در عصر تجدد و مدرنیته؛ در دورانی که رعایت حقوق حیوانات، چه رسد به بشر، مد نظر است، اِعمال توحش قصاص آنهم از نوع دلبخواهی و اینجا مباح و دگر جا، مکروه و در همه حال قابل خرید، نوبر است.
پس نتیجه اینکه جانوران و خزنده های افغانی و پاکستانی و عراقی غلط کرده اند عنوان انسان را بخود بدهند چونکه آنهااز حیوانات هم پست ترند و باید که در این عصر تجدد و مدرنیته!!! زیر چتر نوبر دموکراسی توسط شهر نشینان و قانونمندان قلع و قمع شوند. انگاری که همین دیروز بود که هیتلر هم لکه ننگی بر یهودیان اروپا تحمیل کرد که نه تنها عدالت نبود بل، انجام توحش دوران مدرنیه و شهر نشینی در قالب احکامی بود که وحوش یهودیست را حتی از حیوانات هم بدتر میدید و نا بودی تمامی را تنها راه باقیمانده برای رهایی از چنگال بربریت سامان داده شده!!!
نژاد پرست هم شاخ دارد و هم دم!