سلسله پادشاهی جدید

Fred
by Fred
06-Aug-2011
 

سالروز انقلاب مشروطه است؛ انقلابی که ایرانیان جان شیرین بر سرش دادند تا "عدالتخانه " داشته باشند، طبق قانون مصوب نمایندگان انتخابی با آنها رفتار شود، تا انسان بحساب آیند و رعیت نباشند.

از شاگرد ماست بند و قاطرچی تا شاهزاده؛ همه امی و تک و توک ملا و انگشت شمار علامه در آن شرکت و جانبازی های غرور آفرین کردند.

مشروطه بر مشروعه ( کتاب شرعیات بجای قانون) پیروز شد، چندی بعد سلسله پادشاهی جدیدی روی کار آمد و گرچه خدمات فراموش ناشدنی برای بیرون کشیدن ایران از سیه روزی کرد، از همان اول بنام مشروطه ریشه به تیشۀ آن زد.

گذشت و گذشت تا ایرانیان؛ از کارگران و متمولین، تک و توک بیسواد و همه باسواد و خیلی ها دانشگاه رفته و فرنگ دیده جان شیرین بر کف نهاده و بنام آزادی و داشتن حق تعیین سرنوشت انقلاب کردند و مشروطه پس نگرفته و پادشاهی مشروعه به آنها تحمیل شد.

به نظر میرسد که ایران در خروش است و زمان جبران مافات رسیده و مشروعه چیان هم شستشان خبردار شده. تا سه نشه؛ بازی نشه.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Red Wine

...

by Red Wine on

فَرخنده روزیست و یادش کرور گرامی‌.

خداوند حضرتِ  مظّفر الدینشاه،سلطانِ  ایران زمین را رَحمت کند و همینطور افرادی که در این راه جان باختند و دلیرانه جنگیدند و مَشروطه را پاس نگاه داشتند، حیفْ که مردمانِ  بعدیْ قَدرِ  عافیت ندانسته و از این فرصتِ  گرانبها استفاده نکردند و حّقِ  عام به دست دگر سوخت و هنوز پایمال ...!

کاش بشود که روزی پارسیان به خود آیند و مملکت را از زیرِ  چنگالِ  شب پرستانِ  اجنبی خِصلتْ نجات دهند.

از نوشته شما سپاسگزاریم.


Darius Kadivar

Fred Jaan Happy Constitutional Revolution Day !

by Darius Kadivar on

Beh Omideh Jobran Kardaneh Eshtebahateh Gozashteh Barayeh Bonyadgozaryeh Irani Noveen, Sarboland Tar va Democratik Dar Ayandeyee Nah Chandan Door !

Best,

 

DK

 

 

Recommended Blogs:

 

Crown Prince Reza on importance of "Checks and Balances" of future regime


pictory: Bakhtiar Denounces Bazargan's Provisionary Government in exile (1979)

RESTORATION: Shapour Bakhtiar advocates Restoring the Monarchy

 

Explaining the Concept of a Constitutional Monarchy to a Staunch Republican 


Maryam Hojjat

Fred, As usual Great work

by Maryam Hojjat on

Thanks for your continueous information.


Roozbeh_Gilani

انقلاب نرم و گرم...

Roozbeh_Gilani


و رنگرزی سبز اصلاح طلبان!


Tavana

شستهای خبردار!

Tavana


ستار خان و باقر خان و سردار جنگلی و میرزا رضای کرمانی و دیگر قهرمانان تاریخ کشورمان با برداشتن اسلحه و از جان و مال گذشتن در مقابله با ظلم و استبداد از خود حماسه ای باقی گذاشتند که درسی باشد برای آیندگان . ولی آیندگان آنها اکنون با انقلاب نرم!! و رنگرزی سبز بر صورت و دست و رقص و آواز و آب بازی و بلاگ نویسی و ماساژ یکدیگر در سالگرد مشروطه و غیره در گیر چنان مبارزاتی شده اند که انگشتهای شست دست ظالمان را بصورت بیلاخهای خبردار بسوی  آنها بلند کرده و میکند و خواهد کرد.
تسلیت


vildemose

 Dear Fred: thank you for

by vildemose on

 Dear Fred: thank you for reminding of this very important day. Salrooze mashrooteh gerami bad. One of your most beautifully written posts, thus far.

"Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies." - Groucho Marx


Fred

مهربان

Fred


دور نیست پس از دفع بختک اسلامیست؛ روزی که سالروز مشروطیت جای وافعی خود را دربین ایام ملی مانند بیست و نهم اسفند و نوروز بگیرد، و از بقول شادروان کسروی" شهریاران گمنام " ایرانی که بسیاری هم ایراندخت بودند قدردانی شود، آنروز دور نیست.

 یاد باد آنکه مرا یاد آموخت

مهربانی کردی مهربان؛ بر شما هم مبارک 

 

 


Mehrban

فرد گرامی‌

Mehrban


 

جشن مشروطیت مبارک