اسلحۀ خوب و ایرانی پسند

Fred
by Fred
02-Aug-2011
 

یه تُک پا قدم رنجه فرمایید و برای دیدن چند تا عکس به اینجا سری بزنید.

دیدید؟

نه منظور آب پاشی تعدادی مرد و زن و کودک ایرانی در پارک آب و آتش نبود؛ غرض آن چیزی بود رو صورت همه که از زمان سر کار آمدن وحوش اسلامیست در سی و سه سال گذشته تقریباً در ملاء عام ریشه کن شده.

آره، اخم نکردن؛ سگرمه بازکردن، خندیدن و خوشحال بودن؛ شاد بودن، ایرانی بودن.

البته؛ شادی ایرانیان برای وحوش اسلامیست تحمل ناپذیر است و زود شروع کردند به گیر دادن و تا خدای ناکرده به دیگران سرایت نکند، بگیر بگیر.

آیا در قاموس اسلامیست های ذاتاً وحشی ظرفیتی برای درک نیاز طبیعی ایرانیان ذاتاً شادخو به شادی وجود خارجی دارد؛ یا فقط باید مویه و زجه کنند و خاک و خل و غم و استخوان پوسیده و مرده پرستی؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
HHH

Islamist

by HHH on

You call Islamists vahshi.

There are about 71,000,000 people in Iran.

70,000,000 of whom are Muslims.

At least 20,000,000 of Iranians practice the fundamentals of Islam which is real Islam not the watered-down version.

So you're calling 20,000,000 of Iranians "Vahshi". You don't know it yet but that's "Vahsh" by itself!


Roozbeh_Gilani

دست استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکا از لوله های آب بیرون آمده

Roozbeh_Gilani



در پی آب بازی تعدادی دختر و پسر در یکی دو تا پارک های تهران ، چند نفر از نماینده های مجلس با سایت الف مصاحبه کرده و گفته اند: این آب بازی ، جزو مسائل مهم کشور است و باید بساطش جمع شود. این ماجرا طرح دشمن بوده برای از بین بردن ارزش های ما .

این پپه سراپا تقصیر ، از روزی که عمل شنیع آب بازی ، آن هم در روز روشن در پارک انجام شده ، از بس که حس ناامنی بهم دست داده شب ها خوابم نمی گیرد و درست مانند نمایندگان راستین خودمان در مجلس معتقدم که این بار دست استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکا از لوله های آب بیرون آمده تا ملت ما را به خاک سیاه بنشاند.
به نظر من ، استکبار فهمیده است که بیرون آمدن دستش از آستین تروریست ها و قاچاقچیان و سلطنت طلبان و بهاییان و همجنس بازها ، تکراری شده و مچش زود گرفته می شود ، به همین خاطر رفته ، دستش را از لوله آب بیرون آورده است.

اما کور خوانده اند ، ما برای این هم برنامه داریم و حالا که نشد طرح تفکیک جنسیتی را در دانشگاه ها اجرا کنیم ، آن را در پارک ها پیاده می کنیم و اصلاٌ شیرهای آب را هم تفکیک جنسیتی می نماییم تا من بعد توی پارک جمع نشوند و آب به روی هم نپاشند تا ارزش ها حفظ شود و خودشان هم سرما نخورند.


تبصره: آقای پپه هنوز تحت تأثیر آن قسمت از سخنان نمایندگان محترم است که گفته اند این آب بازی ها جزو مسائل مهم مملکت است.

 

http://www.asriran.com/fa/news/174346/آقای-پپه-ناراحت-است-؛-آب-بازی-در-روز-روشن؟!


Soosan Khanoom

..........

by Soosan Khanoom on

In IRI two things are considered serious crime:

1)Being Young

2)Having Fun  

Thanks for bringing these things to our attentions .... 

 

 

 

 

 


Tavana

قاموس اسلامیست های ذاتاً وحشی!!

Tavana


کاش فردی هم پیدا میشد که با یک گشاده لبخندی بر لب و با یک شادی ذاتی ایرانی عنوانی هم برای اعمال جنایتکارانه نیروهای متجاوز آمریکایی در کشور های همسایه ایرانشاد وحضور ناوگان آنها در خلیج فارس ابداع میکرد!!
تسلیت