شاه رفت


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
27-Jul-2011
 

دقیقاً سی و یکسال پیش آخرین پادشاه ایران؛ شادروان، نور به قبرش ببارد، محمد رضا پهلوی، فوت کرد.

پس از سی و سه سال تجربۀ تلخ تر از زهر هلاهل فرمانروایی وحوش اسلامیست و تکنوکرات های مکلای اکثراً هوادار شارلاتان علی شریعتی آنان؛ مقایسۀ دو سیستم فرمانروایی قیاس مع الفارق است.

هر دو پادشاه خاندان پهلوی با داشتن کلکسیونی از عیبها و ایرادها؛ حداقل عرق ملی و عشق به ایرانی داشتند. در حالیکه وحوش اسلامیست هم کلکسیون پُر و پیمان دارند و هم در مورد ایران و ایرانی؛ "امام راحل " اولی از بیخ عرب بود و دمش برای جای دیگری میجنبید و این "امام " دومی هم عین آن راحله است.

البته ناگفته پیداست که بروز انقلاب خوش عاقبت و قبضۀ قدرت توسط وحوش مدیون آن شاه مغفور است که همه منفذها را بست الا برای اسلامیست ها.

روانش شاد باد که اگر بنا بر قانون بسیار گران بدست آمدۀ مشروطه؛ سلطنت میکرد و نه حکومت؛ حال و روز ایران و ایرانی که آنها را عاشقانه دوست میداشت؛ این فاجعه نبود که هست .

سئوال از ماشاءالله منورالفکران نستوه مدافع "اصلاح طلبان حکومتی ":

چرا آن مغفور اصلاح پذیر نبود؛ ولی وحوش اسلامیست جانشین او هستند؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
default

Mashangi wasn't TINA: "There Is No Alterantive"

by Hooshang Tarreh-Gol on

coined by Thacher and Neoliberals.

Who's Chalabi now?

Your entire brain and its interanl processing is simply rotten.


Faramarz

History Will Judge Him Fairly

by Faramarz on

God bless the man who kept Iran together after WW2 and let women free in a society that was not ready for it. He also raised the standard of living so that many of the people on this site can come to the West, get an education and then stay here and remotely praise the IR Regime!

He also made many mistakes. But with or without Khomeini, he would have been hospitalized in 1980 and been dead a year later (give or take a few months). At that point, there would have been either a military coup or a pro-Moscow take over of the country and god knows what else.


Oon Yaroo

Javid Shah & God bless him!

by Oon Yaroo on

Fred, what's going on today? The Islamic animals and insects are crawling out of holes here and there!


Tavana

از بیخ و بن فاسد

Tavana


شادروان، نور به قبرش ببارد
شاه فاسد. جدو آبادش فاسد. مریدانش فاسد. دعای ماله کش او هم فاسد.
تسلیت بر ملت همیشه اسیر


Parham

چه عجب...

Parham


یک طرفدار شاه با این حرف موافق است که:
”اگر بنا بر قانون بسیار گران بدست آمدۀ مشروطه سلطنت میکرد و نه حکومت؛ حال و روز ایران و ایرانی این فاجعه نبود که هست . ”

زمین زیر و رو شده؟
: )


Maryam Hojjat

Excellent blog with

by Maryam Hojjat on

honest reality of contemporary IRAN.


پندارنیک

Of reform...

by پندارنیک on

For the lack of a viable alternative, Fred. That's why.

..................Sometimes I want to bechchchchelooooooooonam those Chalabi-like cheeks of yours and ask you why don't you get it dear, or better why don't you tell us your plan for the day after?