ننه من غریبم بازی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
25-Jul-2011
 

به شهادت تاریخ؛ ظلم پذیری بشر بی انتها نیست.

سی و سه سال است که وحوش اسلامیست حاکم؛ از "اصلاح طلب " گرفته تا غیره، دمار از روزگار مردم ایرانزمین درآورده اند.

به نظر میرسد کاسۀ صبر و تحمل بسیاری لبریز شده و بصورت فردی و موضعی واکنش های خشونت آمیز نشان میدهند و این امری بد عاقبت است.

با در نظر گرفتن سانسور شدید خبری در نظام پربرکت؛ آن چند مورد گزارش شده از واکنش های خشونت آمیز ایرانیان به وحوش اسلامیست که به کار غیر اخلاقی و بانی بی قانونی "امر به معروف و نهی از منکر " مشغولند؛ گویای آن است که تعداد ایندست واکنشها رو به افزایش است.

تظاهرات اخیر وحوش و ننه من غریبم بازی اسلامیستی و درخواستهای آنان برای هرچه شدیدتر کردن برخورد با ایرانیان و ایجاد دادگاه های صحرایی اسلامیستی و " وزارت امر به معروف " و دیگر از ایندست وحشیگری های اسلامیستی نشان از وحشت وحوش دارد و لاغیر.

به عبارت دیگر؛ آنان که باد کاشتند ، طوفان درو خواهند کرد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Tavana

زندان ابو قریب بازی اشغالگر

Tavana


Could not find any blog whatsoever of yours in regard to "امر به معروف و نهی از منکر "

actions of the 'sane world' in both occupied countries of Iraq & Afghanistan for the past 11 yrs & of the same straightening up?? measures taken by Israelis in the occupied teritories for the past 45 yrs. Would you mind helping with the search if you ever had any such blog(s), Dear Fred? GOD bless you with your assistance

Condolences