رجویه و پارسیه


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
22-Jul-2011
 

این روزها ایران و ایرانی افشره ای از تلخ ترین وقایع تاریخ چند هزار سالۀ کشور را مزه میکنند.

ولیکن در خارج کشور بلای اسلامیست زده غالب توجه ها معطوف شده به حذف نام فرقۀ رجویه از لیست سیاه آمریکا و مخالفت فرقۀ پارسیه با آن.

بحث بر سر نجات سه هزار و چهارصد پانصد ایرانی بخت برگشتۀ غالباً در سنین بالا و آسیب جانی و روانی دیدۀ محبوس در شهرک/کمپ محصور دورافتاده ای در بیابانهای عراق نیست.

رؤسای فرقۀ رجویه در رفاه فرنگ و هر دو جناح سیاست آمریکا به این نتیجه رسیده اند که میشود از هیاهو بر سر سرنوشت آن بخت برگشتگان برای مقاصد سیاسی خود بهره برد.

گرچه کاخ سفید و سنا دردست آنانی است که پارسیه داعیه آشنایی نزدیک و دسترسی به آنها داشت؛ ولی سازی کوک کرده اند که با رسالت نظام پربرکت-محور در تضاد آشکار است.

فریاد جنگ طلبی همگان الا نظام پربرکت و دیگر عوامفریبی های نخ نما شده هم از آنجا سرچشمه میگیرد.

پس از ارسال ١٠٠$ برای حل معضل؛ پیدا کنید راهی برای احقاق حقوق بشر آن سه هزار و اندی مسخ شدۀ مرغ عزا و عروسی و میلیونها ایرانیان اسیر در ایران را !

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

Of chickens...

by پندارنیک on

 

 

 

فرد نازنین، زیرک تر از آنست که نیت اصلی‌ و خطرناک خود را در طرح
موضوع کالت مجاهدین به این سادگی‌‌ها برملا کند. این، عزیز دل‌، به فراست
در یافته است که " سمبه " احساسات ملی‌ در گستره تمامی سلائق و گرایشات
سیاسی، بر علیه سوابق، ایدئولوژی و اهداف این سازمان تروریستی به صورت غیر
قابل انعطافی پر زور است و لذا حالا از جنبه انساندوستانه و تفکیک بین
رهبری‌شان و اسرای سالمند کمپ اشرف‌شان وارد شده است. جالب توجه اینکه، فرد
انساند
وست ایرانپرست، در جهت این تحریف و مغلطه، با رهبری "خارج نشین
مجاهدین" هم سخن شده است. " مجاهدین مرغ عزا و عروسی‌ هستند" جمله معروف
مسعود رجوی در زمان خمینی است... سرنوشت است دیگر!!...