دستبوسان

Fred
by Fred
02-Oct-2009
 

چهره ها ، جناح بندیها، ادعاها و وعده وعید ها همه آشنا، ولیکن نقطه اشتراک و حقۀ مهر بدان مُهر و نشان است که بود.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred