قوادان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
26-Jun-2011
 

اول بخشی از تلخیص گزارش روزنامۀ گاردین بر پایۀ نامۀ ۲٩ اسیر ایرانی را بخوانید:

 " مقامات زندان غالباً زندانیان جوان و خوش سیما را با زندانیان جرایم عمومی، یعنی قاتلان و اعضای باندهای مسلح، هم بند می سازند و به این ترتیب، آنان را در معرض تجاوز دائمی از سوی زندانیان شرور قرار می دهند.

گاه اتفاق می افتد که به یک زندانی چند بار در یک شب تجاوز می شود و یا او را شبانه به زور به سلول های دیگر می برند تا از سوی دیگر زندانیان شرور مورد تجاوز قرار بگیرد.

عده ای از همین زندانیان شرور در داخل زندان به قواد و صاحبان برخی زندانیان سیاسی جوان تبدیل شده اند و برای کسب درآمد آنان را به زندانیان دیگر کرایه می دهند تا هدف تجاوز قرار بگیرند."

 پس از سی و دو سال فرمانروایی به قول بنیانگذار نظام پر برکت  " اولین حکومت الله در روی زمین " توسط دینکاران حرفه ای و شاگردان " اصلاح طلب " شارلاتان علی شریعتی؛ کار به "قواد " داشتن جوانان برومند آزادیخواه ایران رسیده است.

سئوال:

در چه مقطعی " اصلاح " ناپذیر بودن این هیولا قابل درک خواهد شد؟

قواد = جاکش


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

کلمات خبیث

Demo


"و مثل سخنى ناپاك چون درختى ناپاك است كه از روى زمين كنده شده و قرارى ندارد (آیه ۲۶ از سوره ابراهیم در قرآن جواد)
آیا هینطور تصادفی است که لغت <لاگ> در انگلیسی که همان <چوب درخت> در فارسی است بصورت <بلاگ> مستحجن و کثیفی در این سایت به خواننده خود عرضه میشود؟
جواد = بخشنده و بزرگوار


پندارنیک

فرهنگ لغات

پندارنیک


 

 

 

ایکاش زمانیکه، به درستی، تشخیص میدادید که باید معنی‌ یک لغت را
بنویسید،  با قدری احساس همدردی و مسئولیت در قبال خواننده "عموما ساده نگر
و آیینه دل‌"، حرکات حروف و یا لزوم تشدید و همزه و غیره  را هم مشخص
میفرمودید. حال که صحبت از معنی‌ لغات و حرکات حروف شد اجازه میخواهم با
ضرس قاطع خدمت شما بزرگوار عرض کنم، که بنده در طول این عمر بی‌ قابلیت
خود، و در تماس با اقشار گوناگون، موجودی را به "شارلاتانی" شخص حضرت عالی‌
نیافته‌ام و تصور نمیکنم که هرگز خواهم یافت. که هم معنایش را دارید، هم
حرکاتش را...