هزینۀ بی عفتی زنان

Fred
by Fred
20-Jun-2011
 

فصل گرمای تابستان است و فرصتی دیگر برای پافشاری در اجرای "ماده 638 قانون مجازات اسلامی ":

"هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا 2 ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند فقط به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

علاوه بر این بر اساس تبصره این ماده قانونی زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد."

سئوال:

" عمل حرام " تعریف نشده به جای خود؛ زمانیکه " نفس " عمل مستوجب کیفر نیست؛ "جریحه دار کردن " عفت عمومی دیگر چه صیغه ای است؟

آیا این جرم تعریف نشدۀ دارای مجازات تعیین شده؛ جواز سلب امنیت شهروندان، خاصه بانوان آزادۀ ایرانی نمیباشد؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Yes, Fred

by Maryam Hojjat on

Well said as usual.

Let's wait for Pendar Nick & Demo to show up again with their BS.