خناق

Fred
by Fred
04-Jun-2011
 

دیروز رژیم بعثی علوی های بشار اسد که بر اساس اخبار موثق در سرکوب مردم آزادیخواه سوریه از حمایت همه جانبۀ نظام پر برکت حاکم بر ایران برخوردار است، شصت نفر دیگر را کشت.

تعداد قربانیان در چند ماه گذشته بسیار فراتر از رقم هزار رفته و شامل زنان، افراد مسن و حتی کودکان شکنجه و به قتل رسیده نیز میشود.

نازنین وحوش اسلامیست/ یهود ستیزان هار و چپولان همفکر دست آموزشان که در مواردی که دست آمریکا و متحدانش در کشتار غیر نظامیان آلوده است، مرتباً یقه میدرانند و گوش فلک را با فریادهای عدالتخواهی کر میکنند، در مورد توحش بعثی های علوی و وحوش اسلامیست همدست آنها خناق گرفته اند.

سئوال:

آیا مردم سوریه آدم نیستند؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
ahang1001

مردم سوریه

ahang1001


مردم سوریه خیلی هم آدم هستند....اشکال هم همینجاست...تنها آدم ها هستند که بدست آدمها کشته میشوند...حتی خران نیز چنین نمیکنند