فرصت کهریزکی اکبر گنجی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
20-May-2011
 

خودکفایی نظام پر برکت در تولید و عَلَم کردن مخالفین خوش خیم، دیگر راز سر به مهر نیست.

سالها بازی "اصلاح طلبی " و " مردم سالاری دینی " به " اجرای بدون تنازل قانون اساسی " و " بازگشت به دوران طلایی امام " منتهی شد و نتیجه ای جز تداوم وضع موجود و شناسایی و " پاکسازی " آن عده که واقعاً فکر کرده بودند قرار است تغییری در شرایط اسفبار انجام گیرد نداشته است.

نتایج ملموس شور و شوق " رأی " دادن به محمد خاتمی؛ در دو نوبت، و پشتبند آن سعی در آدم حساب شدن از سوی وحوش اسلامیست با شرکت کردن در بازی انتخابات آنها در دو دورۀ دیگر؛ نه توجیهی برای این عمل عبث باقی گذاشته و نه رمق و دل و دماغی.

ولیکن؛ گرچه مقصد همان مبدأ است و ارزش آراء ایرانیان، هیچ، و پاسخ درخواست صلح آمیز برای ارج گذاشتن به آراء؛ داغ و درفش و کهریزکی شدن؛ با اینهمه، زمانیکه نفس شرکت کردن در بازی انتخابات هدف غائی باشد، باید همواره فرصت را غنیمت شمرد و در نقش سیاهی لشکر جان عزیز در طبق اخلاص نهاده و در " انتخابات " حضور داشت.

اکبر گنجی:

" محمد خاتمی به دنبال گشایش راهی به بالاست تا فضای میانه ای باز کند. اگر موفق نشود، زیانی برای هیچ کس ندارد، اما اگر موفق شود و نظام با شرکت اصلاح طلبان در انتخابات موافقت کند، یک "فرصت" مجدد برای مخالفان فرآهم می گردد.

آقای خاتمی به دنبال آن نیست تا "فرصتی" برای مخالفان "نظام" پدید آورد (او همیشه مواضع تندی علیه ساختارشکنان گرفته است)، اما اگر موفق شود، آن "فرصت"، نتیجه ناخواسته عمل اوست."

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred