اعمال زیانبخش ابراهیم یزدی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
19-May-2011
 

به مناسبت پنجاهمین سال تأسیس "نهضت آزادی " مرحوم مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر آیت الله خمینی، که کانون "ملی – مذهبی " های نازنین شد، سلسله مقالاتی له و علیه این گروه و دست آورد تاریخی آن نوشته و منتشر شده و هنوز ادامه دارد.

طرفداران سعی بر بزرگ نمایی فعالیتهای به زعم آنها مثبت که اساساً متکی بر شخصیت اعضاء است میکنند و سکوت مطلق در مورد اعمال زیانبخش آنان.

یکی از اعضاء این نهضت؛ دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل فعلی آن است. ابراهیم یزدی برای ایرانیان چهرۀ آشنایی است، بر هواداران این نهضت است که بجای باد گره زدن با انشاء های بی محتوا همانند شارلاتان علی شریعتی، و بستن لیبرالیسم و پلورالیسم و ملی گرایی به ریش آن، در پی پاسخ دادن به اعمال به ثبت رسیدۀ افرادی چون یزدی باشند.

برای نمونه همکاری او با افسران ضد ایرانی جمال عبدالناصر.

شرکت در بازجوییهای مقامات نظامی و دولتی ایران پس از به قدرت رسیدن اسلامیستها.

 

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
moniri

its too early for him to die..........

by moniri on

 I 100% agree with Mahmouddg,this botcher of so called revolution need to be court marshaled and stand in front of firing squad,to pay for his crimes aganist Iranian nation,no Iranians wants him to die naturally.


mahmoudg

Yazdi will pay for these crimes

by mahmoudg on

I hope he lives long enough to see the demise of the regime he helped bring to power and will see the day that he will pay for the crimes he commmitted. Yazdi should not be free to roam the free world.  Freedom and Yazdi are anathema.  Many like him who helped bring these terrorists to power are themselves terrorists and should be dealt as such.  Even Guantanamo is too good for this leech.


Ali P.

Crime and Punishment

by Ali P. on

I have mixed feelings about listening to what this man has to say, at the age of 80.

At his death bed, would he show any remorse, or would he insist on the path he chose... ?