صله رَحِم کردن

Fred
by Fred
01-May-2011
 

در تقابل با آیینهای نوروزی، وحوش اسلامیست هی حرف از " صله رَحم " میزنند. تا فکر نکنید نوبرش را آوردند، اول به خلاصۀ معنی آن توجه بفرمایید:

"در اصطلاح، صله رحم محبت و سلوک داشتن با خویشان و نزدیکان است ".

خوب، آسید علی آقا رهبر مکرراً اعلام کرده که به "رئیس جمهور "—که خودش حقنه کرده به مردم—علاقه مخصوص داره. تو آن خطبه معروفش هم که شمشیر را از رو بست و دستور قتل و سرکوب مردم را پس از " انتخابات " داد؛ در دهن کجی به رفسی گفت: "هم در مسائل خارجی و مسائل داخلی نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیک تر است ".

البته سوگلی هم بارها از رابطه مرید و مرادیش با آسید علی آقا رهبر حرف زده.

سئوال:

چرا این روزها که سوگلی قهر کرده، آسید علی آقا رهبر همه اش حرف از "چالش و درگیری " میزنه و بجاش محمود را صله رَحم نمیکنه تا قال قضیه رو بکنه؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred