یهود ستیزی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
19-Sep-2009
 

سخنرانی رئیس جمهور صد البته محبوب جناب مستطاب محمود احمدی نژاد در آئین بیشتر سیاسی جمعه در دانشگاه تهران بار دیگر پرده از زخمی فراگیر برداشت که بر جان عدۀ قابل ملاحظه ای از ایرانیان تنیده شده. طرفه آنکه این جراحت اکثراٌ موروثی است و کاری هم به سطح فهم و شعور، تحصیلات، دینداری و حتی مرام سیاسی ندارد.

علائم قابل روئیت بیماری اندک ولی تشخیص آن ساده و عواقب بسیار مخرب است. درست مانند خوره ایست که صادق هدایت حرفش را میزد، روح مبتلا را آهسته میخورد و میتراشد.

کمتر ایرانی وجود دارد، اگر یکنفر هم باشد، که بتواند ادعاکند که از وجود این زایدۀ روح خراش در میان ایرانیان بیخبر است. اگر خوش شانس باشد و خودش گرفتار آن نباشد و یا خوش شانسی شامل حال دوستان، خانواده و قوم و خویشان سببی و نسبیش هم شده یاشد، در کوی و برزن و روال عادی زندگی بار ها و بارها به مبتلایان به آن بر خورده و به احتمال قریب به یقین حتی متوجه هم نشده است.

در محاورات روزمرۀ مردم ده ها و ده ها اصطلاحات رایج و عبارات مصطلح که اگر نیک بنگری مایۀ شرم است رد و بدل میشود و کمتر هموطنی حتی متوجه و یا به خود زحمت میدهد و به گوینده مبتلا یاد آور میشود که باید هرچه زودتر بفکر درمان درد جانکاهش باشد. جهود بازی در نیار! خوش خیم ترینش است و کیست که از آن آبدارترهایش حداقل نیم دوجین نشنیده و شاید هم در مرحله ای از بلوغ و رشد بکار نبرده باشد و یحتمل بکار نبرد.

کم نیستند آنهائیکه با الفاط بازی و حسن استفاده از واژگان رایج به کاربرد دوپهلو دست میزنند و از کردۀ خود هم دلشاد و مایۀ فخر فروشی میدانند. خبر خوش آنکه وقوف به وجود این درد و مضرات آن بیشتر در درون ایران در بند و اندکی هم در برون مرز که ایرانیان در آزادی بسر میبرند به گونۀ فزاینده ای رو به رشد است.

به امید آنروزی که ریشۀ بلای یهود، بهایی، سنی و.... دیگر ستیزگریها از سرزمین ایران همچو آبله و تراخم و گری ریشه کن شود که نه نتها بلای جان مبتلاست بل به منافع ملی ایران چه خسارتها که نزده است.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Ostaad

Fred, you have lost the "souraakheh doaa", as usual...

by Ostaad on

It is an UNDENIABLE FACT that there are ALL kinds of biases among the Iranians against each other. The worst/funniest one that I have heard lately was by an Iranian telling someone on her cell, sitting in a chellokababi in California, that there should be an "accent exam" for Iranians before being allowed in the States!

But by proclaiming the "traditional" sensitivities of the Iranians towards offending one another, who belong to different ethnic or religious groups, are genetically transmitted to offspring (ین جراحت اکثراٌ موروثی است), you prove again that your AIPAized tunnel vision is just about throwing mud at Iranians, nothing else.

There is nothing "موروثی" about anti-Semitism among Iranians myself included.

The fact is some Iranians got it and some don't, so please stop your jafanghaat about Iranians' genetic makeup.

 


ThePope

...

by ThePope on

 

 

O you who believe!
Do not take the Jews and the Christians for friends.
They are friends of each other; and whoever amongst you takes them for a friend, then surely he is one of them.
Surely Allah does not guide the unjust people.

-Koran, sureh-e maa'edeh

 


Jahanshah Rashidian

Islamist Anti-Semitism

by Jahanshah Rashidian on

اسلام سياسي در دوران جنگ سرد عمدتا ضد چپ بود و خود مورد حمايت غرب بود. ضديت با يهوديت بعد از انقلاب اسلامی در ايران و با خصلت ضد يهود بودن رژيم اسلامی اغاز و با اوج گيری تروريسم انتحاری عليه اسرائيل شدت گرفت, کاری که در عمل به سود اسرائيل است و سياست اشغا لگرا نه انرا احتکار ميکند.
در تشيع که خود با جنگ, خون و شهادت عجين است و به ويژه بعنوان يک دولت,  جايي براي رشد جريانات ضد يهود است.
بی دليل نيست که نئو نازی های المان از احمدي نژاد حمايت ميکنند . با خاتمه يافتن جنگ سرد و تفوق آمريكا در خاورميانه، اسلام سياسی خصلتی ضدغربی پيدا كرد و با ضد يت با غرب و اسرائيل"پايگاه منطقه ای" راه را برای نوعی وحدت اسلام سياسی با بخشی ازچپ ارتوس بوجود اورد. بی دليل نيست دشمنان "امپرياليسم" مانند نويسندگانی از اين سايت از قبيل عمانی, افراسيابی مانند ديگر مزدوران و فحشای حامی رژيم اسلامی, سلف خود، احمدی نژاد و کل ج.ا را حمايت ميکنند . يهود ستيزی مانند ديگر مصائب بشريت بخشی از ميراث ارتجاع مذهيبست که اينک در ايران نهادينه شده و دقيقا به همين دليل و تداعی ان با اسلا م سياسی و اوباش ان در ايران مورد انزجار اکثر مردم ايران است.

IRANdokht

Dr Ziaian

by IRANdokht on

I agree with you. The last time I was told the phrase "jood bazi dar nayar" was two years ago by a jewish friend of mine in response to my panic state after a small injury that only broke skin. He was jokingly reminding me to not make a big deal of something small and insignificant, like this blog does...

IRANdokht


Minoo66

Moses knew His people Best And...

by Minoo66 on

...He was not happy with them.


Fred

شجاع الدین

Fred


دوست نادیده،  

نا گفته پیداست که یا با بطن جامعه چندان آشنا نیستید و یا از سر رادمنشی مشاهدات خود را نادیده گرفته اید.

نخیر از انواع آبدارتر نمادهای یهود ستیزی برایتان مثال نمیآورم و آنرا از مقولۀ ترویج فساد ذهن و کلام میدانم. با تحلیل  شما هم راجع به جهود بازی در نیار  موافق نیستم، اثباتش هم ساده است بجای جهود که خود در گویش فارسی جایگزین بدی برای یهودی است هر آیین دیگری را بگذارید مثلاٌ بگویید مسیحی بازی در نیار تا برایتان روشنتر شود که این تنها یک "کنایۀ خودمانی"  نیست و بار ستیزه گری دارد.

 ولیکن اگر علاقه داشتید سری به ادبیات دور و نزدیک پر بار فارسی خودمان بزنید و نمونه هایی از آنها را خواهید دید. برای نمونه بجز دیوانهای شعرای نامی و گمنام خواندن کتاب وقایع اتفاقیۀ شادروان سعیدی سیرجانی که حاوی گزارشات محرمانۀ یک ایرانی ساکن شیراز در عهد قاجار به اربابان انگلیسیش است پر بدک نمیباشد. 

 با در نظر گرفتن اینکه گفته ام عدۀ قابل ملاحظه و نه تمامی یا حتی اکثریت ایرانیان گرفتار این دردند بالطبع با این نظر شما که " ایرانیان انساندوست اند و با هیچ قومی سر ستیز ندارند " نه تنها هم رأی بل به آن مفتخر میباشم. 


فغان

Curse Of Moses

by فغان on

یهود ستیزی مقوله ای تاریخیست که درد و درمانش را باید در ورای مرزهای ایران جستجو کرد. همسنگ کردن آن با با سایر تبعیضات قومی روش اشتباه ساده کردن صورت مسئله است به وسیله حذف پارامتر اصلی.


ziaian

Irànian ensàndustand va bà hich qowmi setiz nadàrand

by ziaian on

Fred,

«Yahudisetizi» dar hichyek az Iràniàni ke man mishenàsam (dust o fàmil) va dar omr-e 65 sàleam shenàxteam nadideam. Vali dar adabyàt-e Europàye pish az jang-e jahàni-e dovvom, besyar xandeam, va niz zàheran dar myàn-e ba'z-e Arabha va ba'z-e Eslàmihàye qeshri ehsàsàt-e «yahudipalidi» dide mishavad.

«Johudbàzi dar nayàr» ke mesàl zadeid, tanhà «estelah»ist kenàyeàmiz ke manahm be zehn dàshteam va dàram, valikan yek kenàyeye xodemànist ke pàrsiàn balke xod-e yahudiàn (mànand-e har mellat-e digari) baràye xodeshàn dorost mikonand. Shàyad yek Iràni-e yahudi xodash in estlàh ro bàb kardebàshad. Rabti be «setiz» nadàrad, balke rabt be «xodemuni budan» dàrad.

Chun zehn-e man dorost bar'aks-e soxan-e shomàst, agar estelàhàt yà estenàdàt-e digari dàrid ke betavàn be «yahudisetizi»-e «Iràniàn» nesbart dàd, lotfan bande ro az in eyb àgàh konid. Gamon nakonam peydà konid.

Gamon konam zehn-e shoma ma`tuf-e be yahudisetizi-e  «eslàmiàn» va «Europàyan» budebàshad.

Dust-e yahudi-e shomà,  Dr Shodja Eddin Ziaian