بازی جنگ بازی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
16-Apr-2011
 

بازار تحریم مقامات جور واجور نظام پر برکت از سوی جهان آزاد این روزها داغ است و فهرستهای اسامی کاندیداهای واجب التحریم چون ورق زر دست بدست میشوند، بسیار عالی.

ظاهراً تحریم وحوش اسلامیست بر سر توحش ذاتی بیش از حد آنها در اعمال قوانین ماقبل قرون وسطی که شامل چشم از حدقه در آوردن، دست بریدن، شلاق زدن و تجاوز جنسی به مرد و زن و کودک ایرانی کردن و کورس گذاشتن با چینی ها در بدست آوردن مقام اول در اعدام میباشد، بسیار عالی.

اگر احیاناٌ همه این تحریم ها در اصل بر سر برنامه غیر قانونی تسلیحات هسته ای نظام پر برکت هم میبود، باز هم، بسیار عالی.

سئوال:

آیا این تحریم های آبکی نمادین بجز گزک دادن بدست وحوش اسلامیست برای مظلوم نمایی، فایده دیگری هم دارند؟

آیا اگر حکم شود که مست گیرند، نباید در نظام پر برکت هر آنکه هست گیرند؟

آیا سید علی آقا رهبر بیشتر مستحق تحریم است یا یکی از عمله های ظلم او که فرمانش را اجرا میکند؟

آیا رفسنجانی بهرمانی میلیاردر با آنهمه خون روی عبایش واجب التحریم نیست؟

آیا رئیس جمهور منتصب سید علی آقا رهبر نباید در لیست باشد؟

آیا میر حسین موسوی که در دوران صدارت هشت ساله اش تحت ریاست جمهوری فامیلش، سید علی آقا رهبر، هزاران ایرانی قتل عام شدند نباید در فهرست قرار گیرد؟

آیا فرزندان وحوش اسلامیست که به بهانه تحصیل از ثروت غارت شده برای بقای نظام پر برکت در جهان آزاد فعالیت میکنند باید از هفت دولت آزاد باشند؟

آیا پیش از اینکه کار به جنگ بکشد، نباید تحریم های همه جانبه که شامل نفت و گاز هم میشود را به اجرا گذاشت؟

عاقبت این بازی تحریم بازی، جنگ است.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
پندارنیک

عرض خود میبری و زحمت ما میداری

پندارنیک


The regime became solidified by the first war which was forced upon the nation. There is no "unbiased" evidence to support that the second war which you either advocate or anticipate might do otherwise.

There is nothing "illegal" about the Iranian nuclear technology; it is undoubtedly the property and the right of all Iranians.