فارسی بجای عربی

Fred
by Fred
12-Apr-2011
 

امروز در سالن همایش رازی در تهران جشن "روز سلامت" با شرکت چند رأس از دانه درشتهای نظام پر برکت منجمله حاج آقا محمد رضا رحیمی "معاون اول رئیس جمهور" برگزار شد.

بجز مکرراً به زمین افتادن لوح تمبر یاد بود این مراسم، حتی در زمان سخنرانی حاج آقا رحیمی، ایشان حرفهای جالبی هم زده اند مانند:

"زير ميزی زیبنده ملت ایران نیست" و آنکه "بهانه پزشکان برای انگلیسی نوشتن آزمایش ها این است كه ممکن است این برگه ها حاوی خبر بیماری و ناخوشایندی باشد. اما مگر انگلیسی ها می خواهند خبر ناخوشایندی بدهند به فارسی مي نویسند."

ولیکن جالب ترین بخش سخنان ایشان آنجاست که فرموده اند:

"یعقوب لیث صفار گفته 'چیزی را كه من نمی فهمم چرا باید نوشت' انگلیسی نوشتن نسخه های آزمایشگاهی، ظلم به زبان فارسی،‌ فرهنگ اسلامی و هفته جهانی بهداشت است."

البته اصل ماجرا به خواندن شعر یا چیز دیگر به زبان عربی برای یعقوب برمیگردد و آنکه او گفته "چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت؟"

سئوال:

آیا حاج آقا رحیمی این نسخه به زبان فارسی نوشتن و گفتن را برای اربابان معمم خود نیز میپیچد؟

تبریک

http://www.irna.ir/NewsShow.aspx?NID=30335691


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred