مالِ دزدی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
31-Mar-2011
 

حاج آقا عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان که مسئول مطابقت دادن قوانین تصویب شده در قوه قانونگذاری با قانون اساسی و تولید و ارائه تفسیر و تعبیرات آن نازنین روح القوانین نظام پر برکت است، سخنگوی آن عزیز دردانه شورای علی آقا رهبر نیز میباشد.

حاج آقا کدخدایی در مصاحبه مبسوطی به کوری چشم منتسکیو به چندین نکته "حقوقی قانون اساسی" اشاره کرده اند که پر بدک نباشد یکی از آنها را برای تقویت ضریب آشنایی، درک و فهم قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه مرور کرد.

"چرا شورای نگهبان برخی از اشخاص را از شمول طرح بررسی اموال خارج کرد. چرا با طرح اولیه مجلس مخالفت کرد؟

پاسخ:

به استناد اصل 142 ام. اینجا مشخص شده که رهبر، رییس جمهور و وزرا از این مسئله استثنا هستند. نظر اعضای شورای نگهبان این بود که چون تنها این جایگاه ها در این اصل تصریح شده بنابراین نمی توان جایگاه های دیگر را اضافه کرد."

به عبارت دیگر آن "مسئله" که در پیش از انقلاب خوش عاقبت به "از کجا آورده ای" معروف بوده و پس از بهینه سازی انقلاب و گذشت دهه ها به "طرح بررسی اموال" تغییر نام داده است، همچنان بدرد لای جرز دیوار گذاشتن میخورد و بس.

در ممالک محروسه گل و بلبل نشان همیشه تخم مرغ دزد های بیچاره هستند که باید جور شتر دزدها را بکشند.

تبریک

http://khabaronline.ir/news-138178.aspx


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
ComraidsConcubine

Fred, just popping in to wish you

by ComraidsConcubine on

 a prosperous New Year with your admirable consistency. In the meantime, I'm chamooshing on (and on!), but very possibly away on more substantial pastures...;)