لعنت بر علوم شک برانگیز


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
31-Aug-2009
 

پس از سی سال چی بپوش چی نپوش، چی بنوش چی ننوش، چی بخور چی نخور، چی ببین چی نبین، چی بشنو چی نشنو و هزار امر و نهی دیگر منجمله دخالت در خصوصی ترین جنبه های زندگی فردی که همۀ آنها را فقط با زور گدنک و شلاق و گشت های بگیر بگیر جاری کرده اند، حالا رهبر تجاوز گران جنسی، حضرت فصل الخطاب ماضی، دوباره به یاد خدمات حاج فرج دباغ سروش نژاد افتاده و انقلاب فرهنگیشون گرفته و فرموده اند:

آيت الله خامنه اى كه در حضور جمعى از اساتيد، اعضای هیئت های علمی و روساى دانشگاه ها سخنرانى مى كرد، افزود: «بسيارى از علوم انسانى مبتنى بر فلسفه هايى است كه مبانى آنها ماديگرى و بى اعتقادى به تعاليم الهى و اسلامى است و آموزش اين علوم موجب بى اعتقادى به تعاليم الهى و اسلامى مى شود و آموزش اين علوم انسانى در دانشگاه ها منجر به ترويج شكاكيت و ترديد در مبانى دينى و اعتقادى خواهد شد.»

وى از دولت محمود احمدى نژاد، مجلس شوراى اسلامى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى خواست تا به گفته او، اين موضوع را مورد «توجه جدى» قرار دهند.

در همین راسته به لیست وزارتخانه ها و سازمان های جدید در کابینه دهم رئیس جمهوری که بقول رهبر تجاوزگران جنسی عقایدش به عقاید ایشان نزدیکتر است ، سازمان تعیین رشته با در نظر گرفتن رهنمود فصل الخطاب ماضی افزوده میگردد. به امید آنکه حتی یکی از چند ده هزار بسیجی که بدون کنکور در دانشگاه ها چپانده میشوند با نخواندن علوم انسانی به راه کج نرفته و همیشه آماده اجرای فرمانهای رهبر تجاوز گران جنسی باقی بمانند. الهی آمین یا رب العالمین.

وزارت هلو، درمان و آموزش پزشکی-وزارت پیگیری مدارک قلابی-وزارت اخلاق در ورزش-وزارت مبارزه با تولید کنندگان داخلی-وزارت سهمیه بندی انرژی-وزارت ماهواره امید-وزارت امور پاسخگویی بین المللی-وزارت اقتصادی و بدهی-وزارت ارتباطات و فناوری شنود-وزارت دوربین امنیتی و پرورش-وزارت هواپیماهای روسی و ترابری-سازمان مبارزه با نشاط-وزارت صدور مجوز هنر-ستاد خدمات تدفین هنرمندان-سازمان تولید سنتی خودرو....

http://www.radiofarda.com/content/f4_Khamenei_crit...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Economy is for Donkeys!

by Maryam Hojjat on

Remember what Khomainie said.

Payandeh IRAN & IRANIANS


Mehrban

Who needs

by Mehrban on

science, reason or logic when you can rape to convince.