گاو مجسم


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
05-Mar-2011
 

شادروان احمد کسروی در کتاب تاریخ مشروطه (ص 733 و 287) این موضوع را نقل کرده است.

نقل به مضمون: حاج میرزا حسن مجتهد تبریزی در تلگرافی یا نامه ای که به نجف فرستاده و در آن پس از بدگویی از مشروطه خواهان چنین گفته: (باید مشروطه مشروعه باشد). حاج شیخ عبدالله مازندرانی یکی از مراجع تقلید شیعیان آنروز در پاسخ او گفته “ ای گاو مجسم مشروطه مشروعه نمی شود”.

آقایان نظام پر برکت از بدو به قدرت رسیدن، ایرانیان را برای زدودن فرهنگ باستانی خودشان از آیینها و جشنها زیر فشار گذاشتند، حتی به داغ و درفش و دار هم متوسل شدند تا کلک مراسمی چون چهارشنبه سوری و سیزده بدر و سمنو پزی و نوروز را بکنند، ولی نشده، نمی شود که بشود.

از همه بیشتر آن باسواد شان حاج مطهری که شارلاتان علی شریعتی معمم آنهاست خیلی زور زد و نشد. حالا نوبت محمد خاتمی کریه افکار شده که در آیین خط و نشان کشیدن هفتگی که خرجش بر کیسه ملت ایران تحمیل شده گفت :

«در شأن یك ملت بزرگ و فرهنگ‌ساز همچون ملت ایران نیست كه پای‌بند خرافاتی همچون چهارشنبه سوری و "سرخی تو از من، زردی من از تو" باشند.»

جا دارد با اندکی دستکاری، جمله معروف شیخ مازندرانی را تحویل آقایان داد که:

ای گاوان مجسم ایران بی چهارشنبه سوری نمی شود.

http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=183320


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
SamSamIIII

فرد

SamSamIIII


 

 هم مَهن ازاد خرَد

عرعرهايه اين مطهری تخم عرب به کنار يادت نره که تا چرخ فرهنگي-زباني ايران به اين سان ميگرده براي هر مطهري به درک رفته ميليونها جانشين و شيخ کراواتي نشسته
  . ارمانهايه مطهري همانيست  که همه نيمچه نخبگان چپي-امتي به دل دارن و داشتن ولی مانند اين الاغ   به زبون بلندگو نميکنن.  ما هزار و اندي ساله که ريشه رو ول کرديم , زبان پارسي و دبيره و ايين کياني و انديشه و پيشينه و شناسناممون رو ول کرديم و  افسارمون رو داديم دست چوپان عرب تا برامون روضه جهان-ميهني و عرب-سروري شيخ غزالي و عطار و زمخشری بخونه . مرده فردوسی رو به گورستان توس خراسان راه نميديم ولي براي فتيبه بن مسلم سردار عرب که 120 هزار در خراسان کشت  گنبد و زيارتگاه ميسازيم که چرا؟ , چون هزاران زن و بچه دهقان رو کنيز عرب کرد . دلمون رو خوش کرديم به تنها دو سه تا جشن نيم بند و اب کشيده و عرب روا کرده (حلال کرده)  نوروز و يلدا که نکنه تو همسايگی مارو با عربا يکی بگيرن و ابروريزی و بگن چه مردم بيرگي.   خنده دار اينه که حتي اين نوروز نيم بند "ايرانيمون" رو هم  رنگ و روی عربی زديم و بجاي خواندن شاهنامه و خداينامه با مقلب القلوب و الابصار مدبر الليل و النهار و بندي از لسان الغيب اغازش ميکنيم .
عمو راه ديگه ای نيست.. نخست اين زبون يا بايد پالايش بشه و يا اگه موند بايد در کنارش زبان پارسی ناب اموزش داده بشه.  اين زبون و واژگانش نماد و بارکش فرهنگ قادسيست و تا هست  پس پايِ فرهنگ واژگان, قصاص و کافر و حد و مفسد و جزيه و قاتلو و مجوس و حلال و محرم و نامحرم و حرام و محجب و حجيبه و ضعيفه و صغيره و کبيره و باطل و شر و کفر و مصلح و مومن و زنديق و منافق و نجس و اجتهاد و استشاء و استفتاء و تعزيز و تقصيرش هم بايد نشست و روز از نو و روزی از نو  . تا اين نشه همش کشکه.

شادی افزون و بخت به شگون

نيايش نوروزي


ای ايزد گيتي  خداوند ایران و کيان  و افرازه مهر

در آستانه ی سال نو تورا ستايش که ما را هستی و خرد بخشيدی که تا راه از چاه، و شایست از ناشایست باز شناسيم. به ما توان ده که گفتارمان  کردارمان و پندارمان را نيک سازيم و خانه ,شهر , ايران و دنيايی اباد بسازيم.  سزاوار ستايش تويی که از ميان کشورها ايران, از ميان فرهنگها کيان و از ميان پرچمها درفش کاويان  بر ما برگزيدي.  روزگاری بهتر بر مردم ايران و انيران ارزانی دار.

سپاس تو را ايزد مهتر

Path of Kiaan Resurrection of True Iran Hoisting Drafshe Kaviaan

 http://iranianidentity.blogspot.com http://www.youtube.com/user/samsamsia