ملت ایران و حماسۀ عاشورا

Fred
by Fred
27-Dec-2010
 

 

 

"در آستانۀ حماسۀ نهم دی ماه ملت ایران در پاسخ به فتنۀ روز عاشورای  هشتاد و هشت" قاضی القضات نظام پر برکت حرفهای جالبی راجع به "دعاوی زیبا" زده.

 پر واضح است که منظور حضرات از "حماسه عاشورا " همان لت و پار کردن مردم آزادیخواه ایران توسط بسیجیان و پاسداران و دیگر جانیان نظام مقدس است که  بی محابا آن کردند که فراموش نخواهد شد.

 دور نباشد که حضرات پاسخ لازمه به حماسۀ عاشورا را از ملت ایران دریافت خواهند کرد، شب دراز است و قلندران بیدار.

 


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Sargord Pirouz

Huh, another lightweight

by Sargord Pirouz on

Huh, another lightweight post by the Alpha team of this "Fred" propagandist effort. Looks like a number of staff members are taking the holiday off.

You people do know that Iranians inside Iran support these law enforcement efforts by a margin of 60% in favor to 20% opposed, right? 

http://www.docstoc.com/docs/65872019/Iran-Public-Opinion-2010 

So your supposed advocacy on the part of "the Iranian people" is flat out wrong--as usual.