سر بریدن محترمانه

Fred
by Fred
26-Dec-2010
 

اگر ما واقعاً بخواهیم یک شعار، یک مطلب برای سازمان بین الملل، برای همۀ دنیا برای همۀ عالم...

هنوز که هنوز است جهان آزاد به خوبی متوجه نشده که با که و چه طرف است و در پی کشف و ظهور قرائت دموکراتیک ماجرا به این و آن دخیل میبندد.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Sargord Pirouz

Pretty light posting over

by Sargord Pirouz on

Pretty light posting over the holidays, shouldered by the Alpha team of the "Fred" propagandist effort.