مسخره کردن تحریم

Fred
by Fred
30-Oct-2010
 

ایران رو تحریم کردن مسخره آمیز ترین و مسخره ترین تصمیم سیاسی سیاستمداران دنیا اینه که بیاییم ایران را تحریم کنیم.اقتصاد ما درون زا است.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred