پدر عروس در نیویورک

Fred
by Fred
26-Sep-2010
 

تسبیح بدست درحال تفرج در نیو یورک حاجی اسفندیار رحیم آقا مشایی پدر عروس و یار گرمابه و گلستان « رییس جمهور» نظام پر برکت در واکنش به فشاربین الملی برای توقف سنگسار   بانو سکینه محمدی آشتیانی میگوید:

« اگه فشار بین الملی بود الان از هسته ایش دست میکشید نه سکینه محمدی»


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred