گزارش به بزرگ عمامه

Fred
by Fred
17-Sep-2010
 

محمود گزارش میدهد:

1-در فضای مجازی وارد شده اند و دشمنی ها را آنجا پاسخ می دهند.

2-تقریباً اثبات شده که آمریکا منزوی است و ایران رو به جلو.

3-تسلط خوبی بر سرویسهای دشمن و تحریکات ضد انقلاب وجود دارد.

4-شش میلیون (فرصت ) اشتغال ایجاد شده.

5-بنزین کامل مورد نیاز کشور در داخل تولید شد.

6- - مفاسد و رانت های بزرگ دیگه تقریباً وجود نداره.

سلطان به سلامت باشد،اوضاع امن است و رعیت به دعاگویی قبلۀ عالم مشغول.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Genghis Khan

Retarted

by Genghis Khan on

He is absolutely right about the thyroid gland  test. No such test existed when he was born. Poor Mahmoud.

If my body dies, let my body die, but do not let my country die.


Maryam Hojjat

Greatest Lier Is AN, Shame on HIM

by Maryam Hojjat on

How sad is to see those stupid criminals who listed to his BS Lie.