وقتی سروش لیبرال میشود


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
31-Aug-2010
 

تحول و تکامل جزئی از خصائص طبیعت است که انسان نیز از آن مجزا نمیباشد و چنانکه باشد محکوم به فناست.

بی تردید پس از فاجعه ای که در قامت نظام پر برکت سی و اندی سال است که وبال گردن مردم ایران و جهان شده و میرود که تار و پود کشور و جامعه را از هم بپاشاند، کمتر عقل سلیمی به دفاع از آن برخواهد خواست.

در این راستا آندسته از اسلامیستهای دو آتشه که صدای ناقوس مرگ نظام پر برکتشان را شنیده اند سالهاست که در پی چاره جویی برای نجات ایدئولوژی شکست خورده خود میباشند. سر دسته یا به عبارت دیگر ، تیوریسین ایندسته بی شک کسی نیست جز حسین حاج فرج دباغ، یا همان عبدالکریم سروش پس از انقلاب.

او همان کسی است که در پخش " عطر " نظام پر برکت در دانشگاه ها کمیسر انقلاب فرهنگی بود و در قلع و قمع هر آنچه و هر آنکس که با تئوری اسلامیستی در تضاد بود چه مجاهدتها که نکرد.

دو ویدیو ضمیمه نمایانگر تحول است و لیکن نه تحول به کمال بلکه تحول به سوی سفسطه و ژیمناستیک لغوی با بکارگیری واژگان جدید.اولین ویدیو عبدالکریم سروش اسلامیست دو آتشه و دومی عبدالکریم سروش نیمه لیبرال در سخنرانی تورانتو و بدنبال یافتن راه نجات برای تئوری شکست خوردۀ شارلاتان علی شریعتی.

بسوخت عقل زحیرت که این چه بلعجبیست.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Fred

Sick of Islamists

by Fred on

 Ms. Maryam Hojjat,

With due respect, to ignore the rabid Islamists who are talking anything but Islamism would be a grave mistake.

Just listen to this guy, he is talking as though he is John Locke and reading Letters Concerning Toleration to the audience and had nothing to do with IRR and what horrible things they’ve done to Iran and Iranians.

We are fortunate to have the technology nowadays and there are no excuses to let these Islamists getaway with their demagoguery and stick it to Iran and Iranians one more time.   


mahmoudg

Fred, I agree

by mahmoudg on

He is guilty as the rest of the Akhonds.  Cleansing the Universities in an unforgivable crime and this Soroush character needs to defend himself in court against this crime.


Maryam Hojjat

I Just realized that I do not want to listen to

by Maryam Hojjat on

this anti-Iranian BASTARD.