خرفت احمق تر

Fred
by Fred
16-Aug-2010
 

به این روال که مسئولین رده بالای نظام پر برکت پیش میروند دور نخواهد بود که کار به فحش های ناموسی از پشت تریبون های رسمی هم برسد.

درست بعد از استفاده از ممه را لولو برد و آب ریختن بر جای سوزش و دیگر ضرب المثلهای ناشایست توسط رئیس جمهور محبوب القلوب، معاون اول ایشان جناب دکتر رحیمی در جمعی رسمی به فارسی سلیس راجع به انگلیس و انگلیسیها از جمله آنها را:

"یک مشت خرفت" و نخست وزیر جدیدشان را " احمق تر " از نخست وزیر پیشین انگلستان و دولت بریتانیا را " «نه آدم‌هایش آدم و نه مسئولانش مسئول هستند." نامیده اند.

به نظر میرسد که حضرات اسلامیست همان راهی را میروند که مرحوم حاج دکتر ایدی امین دادا رفت و به سر منزل مقصود هم البته نرسید.

http://www.radiofarda.com/content/f5_rahimi_tries_...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Marjaneh

Well, CONservative Clown CampMoron

by Marjaneh on

really is  a diabolical dimwit. Watch these islands sink...!

"We do not have to visit a madhouse to find disordered minds; our planet is the mental institution of the universe." Goethe