غدیر زیر آبی

Fred
by Fred
09-Aug-2010
 

ایرانی آسوده باش غدیر اینجاست

کارگاه "ساخت انبوه" زیر دریایی غدیر "برای اولین بار به نمایش گذاشته میشود"

پایان نمایش با شعار محمدرضا شاه پهلوی و صدای شادروان نوری


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred