وعده سر خرمن میر حسین خان


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
26-Jul-2010
 

می فرمایید رطب خورده منع رطب چون کند؟

اینجوری،

از قرار در همان جلسه ذکر مصیبتی که زهرا خانوم، همسر میر حسین خان موسوی آن وعده وعید های امید بخش سر خرمن را داده بودند که دیروز تقدیم مشتاقان تولیدیه های افاضی زوج هنری شد، خود حاج آقا هم فرمایشات مهمی فرموده اند از جمله اینکه:

”عدالت و دوری از ظلم یک ملاک مهم برای نزدیکی به جامعه مهدوی است هر چه یک نظام از عدالت دوری کند و رو به بی عدالتی و جور و بدرفتاری با مردم بیاورد از جامعه مهدوی فاصله می گیرد .”

و

”نادیده گرفتن حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود و روی گردانی از میثاق ملی و ضایع کردن حقوق ملت و بستن دهان ها و روزنامه ها و تبدیل رسانه ملی به رسانه انحصاری ، ریخت و پاش بیت المال ، فسادهای بزرگ اقتصادی و خم شدن شانه های کارگران و کشاورزان و حقوق بگیران زیر بار گرانی همه از مظاهر جور و ظلم و نشانه دور شدن جامعه از ارزش های مهدوی است .”

البته میر حسین خان هنوز هیچ سخنی، حرف و حدیثی در مورد قتل عام هزاران ایرانی و عدم " حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود " و دیگر "مظاهر جور و ظلم " در دوران هشت سال نخست وزیری خودشان بیان نفرموده اند.

شب دراز و قلندر بیدار.

http://www.kaleme.com/1389/05/04/klm-26859


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
fooladi

"جامعه مهدوی"

fooladi


I think mousavi/Khamenei combo is actually very useful for Iran. Whilst M constantly begs for "permits for peacefull demosntartions" from K, K is busy hanging , raping and torturing people. Both are idolising the "jamehe Mehdavi". In the meantime, Iranian masses like it or not will discover for themselves the falacy of "reform". We need more Ashra days, where people broke away from the traitors like Mousavi advocating "peaceful means", and discovered the power of their collective violence, to send the reformists, conservatives and their rotten exiled supporters to the dustbin of history.

Long Live Iran


Marjaneh

Comrade, where are you? And Fredsy, please have some mercy

by Marjaneh on

What does this mean, please? (I think I got the general jist of the rest, except I can't get myself to read quotes from smelly stenchies...)

 

رطب خورده منع رطب چون کند

 

 

Fredsy, (thanks, this was O.K to read) it's so tough for me to read in (everyday usage) Persian, please don't do that bit with the big i letters.  Have some mercy. And please, I'd like to know the exact specifics of your avatar. I can't see it properly and 'can't find a copy in my books, is there a larger image? Have some mercy, please!

 

Anybody know ?

 

 

"...society celebrates its live conformists and its dead troublemakers..." - Mignon McLaughlin

'Can't think of a nickname for Comrade...