شاملو و "آقا"


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
24-Jul-2010
 

به مناسبت دهمین سال مرگ احمد شاملو داستان ضرب المثل چه کشکی، چه پشمی از کتاب کوچه آن شادروان را مرور فرموده آخرش ربط آنرا با فتوای انالحق جدید "آقا" عرض میشود.

چه کشکی، چه پشمی...

چوپاني گله را به صحرا برد به درخت گردوي تنومندي رسيد.

از آن بالا رفت و به چيدن گردو مشغول شد كه ناگهان گردباد سختي در گرفت خواست فرود آيد، ترسيد. باد شاخه اي را كه چوپان روي آن بود به اين طرف و آن طرف مي برد.

ديد نزديك است كه بيفتد و دست و پايش بشكند.

در حال مستاصل شد...

از دور بقعه امامزاده اي را ديد و گفت:

اي امام زاده گله ام نذر تو، از درخت سالم پايين بيايم.

قدري باد ساكت شد و چوپان به شاخه قوي تري دست زد و جاي پايي پيدا كرده و خود را محكم گرفت.

گفت:

اي امام زاده خدا راضي نمي شود كه زن و بچه من بيچاره از تنگي و خواري بميرند و تو همه گله را صاحب شوي.

نصف گله را به تو مي دهم و نصفي هم براي خودم...

قدري پايين تر آمد.

وقتي كه نزديك تنه درخت رسيد گفت:

اي امام زاده نصف گله را چطور نگهداري مي كني؟

آنهار ا خودم نگهداري مي كنم در عوض كشك و پشم نصف گله را به تو مي دهم.

وقتي كمي پايين تر آمد گفت:

بالاخره چوپان هم كه بي مزد نمي شود كشكش مال تو، پشمش مال من به عنوان دستمزد.

وقتي باقي تنه را سُرخورد و پايش به زمين رسيد نگاهي به گنبد امامزاده انداخت و گفت:

مرد حسابي چه كشكي چه پشمي؟

بعد از بیست سال که "اصلاح طلبان" مجیز "آقا" را میگفتند و هر کارخارج از "قانون اساسی" را که انجام میداد "حکیمانه" و "داهیانه" و " حکم حکومتی" اقلمداد میکردند، بعضی هایشان هنوز هم میکنند، دستور جدید جناب ولایت مطلقه نظام پر برکت مبنی الزامی بودن اطاعت از اوامر شخص خودشان و همانند کردنش با فرمانبری از اوامر پیامبر به آنها سخت آمده و خواهان "اجرای دقیق قانون اساسی" نظام پر برکت هستند.

آیا جایش نیست که "آقا" به آنها بگوید چه کشکی، چه پشمی؟


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred