آنکس که نداند و نداند که نداند


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
30-Jun-2010
 
شاید این شعر را پیشتر شنیده یا در جایی خوانده باشید:

آن کس که بداند و بداند که بداند                 اسب شرف از گنبد گردون بجهاند

آن کس که بداند و نداند که بداند                 بیدار کنیدش که بسی خفته نماند

آن کس که نداند و بداند که نداند               لنگان خرک خویش به منزل برساند

آن کس که نداند و نداند که نداند                  در جهل مرکب ابدالدهر بماند

شاعر: ابن یمین

گرچه شوربختانه در ایران این روزها  وضع به گونه ای دیگر است:

آنکس که بداند و بداند که بداند                     باید برود غاز  به کنجی بچراند

آنکس که بداند و نداند که بداند                     بهتر برود خویش به گوری بتپاند

آنکس که نداند و بداند که نداند                     با پارتی و پول خر خویش براند

 

آنکس که نداند و نداند که نداند                      بر پست ریاست ابدالدهر بماند

Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred