رذالت

Fred
by Fred
17-Jun-2010
 

از جمله عوارض فرمانروایی سی و یکسالۀ اسلامیست ها بر ایران و ایرانی، که جبران ناپذیر ترین آنها همان قتل و تجاوز به روح و جسم ایرانیان است، نقش تعیین کنندۀ آنها در سقوط اخلاق جامعه در سطحی بسیار گسترده میباشد.

حرکات شنیع، به کارگیری الفاظ رکیک در مکالمات روزمره، پرهیز ار صداقت و دوروئی مزمن که سابقاً مختص بخش خاصی از جامعه و آنهم نه در هر زمان و مکانی بود اکنون به گونۀ شگفت انگیزی مورد وثوق خیل عظیمی از طبقات مختلف قرار گرفته به حدی که رواج روزافزون آن جزئی از روال عادی زندگی شده است.

ظلم دائم و بی امان رذل سالاری نظام پر برکت بانی آن شده که طرز برخورد بسی مردان، چه بسا مخالف اسلامیستها، با بانوان و کودکان همه رنگی از رذالت نهادینۀ اسلامیستها را بخود بگیرد.

آیا این پدیدۀ شوم عاقبت، ترمیم پذیر است؟

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5686845,00.ht...


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred