Important Islamic Verses

Share/Save/Bookmark

Faramarz
by Faramarz
26-Jul-2010
 

 

اندر فضایل دین


از نويسنده ناشناس

!مسواک زدن در حمام باعث درد دندان ميشود
منبع: من لا يحضره الفقيه - جلد يک، ص. ۵۳

در ادرار ائمه آلودگی نيست!
'ليس فی بول الائمه استخباث'    منبع: انوار ولايه، ص. ۴۴۰

خوردن آب در حالت ايستاده در شب باعث زردی ميشود!
'شرب الماء من قيام بالليل يورث ماء الاصفر' ـ  منبع: اصول کافی جلد ۶-ص۴۹۸

نگاه کردن به آلت تناسلی زن باعث کوری ميشود!
'النظر الی فروج النساء يورث العمی'- منبع : من لا يحضره الفقيه -جلد ۳ ص۵۵۶

آه اسم خدا ست!
- 'آه اسم من اسماء الله الحسنی' - مستدرک الوسائل جلد ۲ ص۱۴۸

ملکی بنام خرقائيل هست که ۱۸ هزار بال دارد و بين هر بالش پنجاه سال زمان برای ديدن لازم است!
ـ 'ان لله ملکا يقال خرقائيل له ثمانيه عشر الف جناح مابين جناح الی جناح خمس مائه عام'    منبع : کتاب البرهان جلد، ۲ ص. ۳۲۷

ملکی هست که اسمش منت و هميشه بالای قبر امام حسين است !
ـ  الکافی جلد ۴ ص ۵۸۳

امام ده علامت دارد از جمله آنها ختنه شده بدنيا می آيد!، با پا وبراحتی متولد ميشود!، جنب نميشود!، اگر بخوابد قلبش بيدار است، چشمش ميخوابد ولی قلبش بيدار است!، همانطور که از جلو ميبيند از عقب هم ميبيند!
ـ 'يولد مطهرا مختونا و لا يجنب و تنام عينه و لا ينام قلبه و يری من خلفه کما يری من امامه' ـ  منبع : اصول کافی جلد يک ص ۳۱۹ کتاب حجه باب مواليد الائمه

امام زمان لخت و عريان ظاهر ميشود!
ـ 'انه سيظهر عاريا امام قرص الشمس' ـ منبع: حق اليقين، ص. ۳۴۷

ابن بابويه روايت ميکند که ابی عبد الله مردی را ديد که کفش سياه پوشيده فرمود چرا کفش سياه پوشيدی، مگر نمی دانی کفش سياه نور چشم را کم ميکند و مردانگی را ضعيف ميکند؟ . بر تو باد پوشيدن کفش زرد که نور چشم را زياد ميکند و باعث قوت مردانگی ميشود!

ـ 'عن ابی عبد الله انه رای رجل و عليه نعل سوداء فقال مالک و لبس السوداء؟ هی تضعف البصر و ترخی الذکر و   ' ـ  منبع : کتاب خصال شيخ صدوق ..ابن بابويه باب سوم جلد یک، ص. ۹۹

روايت از علی (ع): اولين حيوانی که پس از رسول خدا(ص) از دنيا رفت عفير خر رسول خدا بود! اين خر با رسول خدا صحبت کرده بود ! و گفته بود : پدر و مادرم فدای تو، پدرم از قول پدرش و از قول جدش و جد جدش و ..نقل کرده که نوح (ع) جد من را در کشتی گذاشت و به مردم گفت ای مردم از نسل اين خر، خری متولد ميشود که رسول خدا بر او سوار ميشود، و من خوشحالم که آن خر هستم !

ـ 'عن امير المومنين علی قال ان اول شيی من ادواب توفی هو عفير حمار رسول الله ذالک الحمار کلم رسول الله فقال بابی انت و امی    ' ـ  منبع: اصول کافی جلد ۱ ص ۱۸۴- کتاب الحجه باب ما عند الائمه من سلاح رسول

از امام حسن (ع) روايت شده است که ايشان فرمود برای خداوند دو شهر است ( خدا دو شهر دارد) يکی از انها در مشرق است و يکی در مغرب، و در آنها ۷۰ ميليون زبان و جود دارد! و من همه آن زبانها را ميدانم!
ـ 'عن ابی عبد الله الحسن قال ان لله مدينتين احداهما بالمشرق و اخری بالمغرب و فيها سبعون الف الف لغه و انا اعرف جميع تلک اللغات' ـ  منبع: اصول کافی - جلد يک - ص ۳۸۴ و ۳۸۵ باب مولد حسن ابن علی

خوردن خاک نفاق می آورد!
'اکل الطين يورث النفاق' ـ  منبع: الکافی جلد۲- ص۲۶۵.

خوردن خاک حرام است مثل خون و مردار و گوشت خوک اما خوردن خاک قبر امام حسين باعث شفاء از بيماريها ميشود!
ـ 'اکل الطين حرام مثل الميته و الدم و لحم اخنزير الا طين قبر الحسين فيه شفاء من کل داء'-  منبع: اصول کافی جلد ۳ - ص ۳۸۷

توسل به امام موسی کاظم باعث جلای چشم ميشود!
ـ ' التوسل بالامام موسی الکاظم ينفع لوجع العين' ـ  منبع : باقيات الصالحات ضميمه مفاتيح الجنان -شيخ عباس قمی ص ۷۴۵

امام حسين(ع) از سينه حضرت زهرا شير نخورد بلکه پيامبر انگشتش را در دهان او ميگذاشت و او می مکيد و برای سه روزش کافی بود!
. ـ ' لم يرضع الحسين من فاطمه (س) و لا من انثی کان يوتی به النبی (ص) فيضع ابهامه فی فمه فيمص منها ما يکفيه اليو مين و الثلاث 'ـ  منبع: اصول کافی کتاب الحجه - باب مولد حسين ابن علی

پيامبر از ابوطالب شير ميخورد!
ـ ' لما ولد النبی (ص) مکث اياما ليس له لبن فالقاه ابو طالب علی ثدی نفسه فانزل الله فيه لبنا فرضع منه اياما' ـ  منبع: اصول کافی - کتاب الحجه - باب مولد النبی(ص) - جلد يک ص ۳۷۳

فاطمه زهرا (س) حيض نميشده است!
ـ 'عن ابی الحسن قال ان بنات الانبياء لا يطمثن' ـ  اصول کافی - کتاب الحجه - باب مولد الزهراء - جلد يک ص.

۳۸۲

در روايت است که علی (ع) با رسول خدا به مسافرت رفت و عايشه همراهش بود و تنها يک لحاف همراهشان بود ! و علی میگوید رسول خدا بين من و عايشه خوابيد ! و هنگاميکه رسول خدا شب برای نماز شب بر خاست من و عايشه در يک لحاف بوديم !

ـ ' قال علی سافرت مع رسول الله و کان له لحاف ليس له لحاف غيره و معه عائشه و کان رسول الله ينام بينی و بين عائشه فاذا قام الی اللصلوه الليل    ..' ـمنبع: بحار الانوار جلد ۲ - ص ۴۰ دار احياء التراث العربی - بيروت بحار الانوار ص. ۲۹۷

هنگاميکه امام حسين به شهادت رسيد بين امام سجاد و محمد ابن حنفيه فرزند علی(ع) بر سر امامت اختلاف افتاد  محمد ابن حنفيه به امام سجاد گفت تو خودت بهتر ميدانی که من از تو لايق تر هستم و امام سجاد در جواب گفت پاسخ تو را حجر الاسود ميدهد ! و دعوت کرد که به آنجا بروند ..آنگاه محمد ابن حنفيه حجر الاسود را صدا زد و هيچ جوابی نشنيد اما تا امام سجاد حجر الاسود را صدا زد حجر به صدا در آمد و گفت امامت مال علی ابن الحسين است و نزديک بود حجر الاسود از جا کنده شود!

ـ 'لما قتل الحسين (ع) ارسل محمد ابن الحنفيه الی علی ابن الحسين و    ـ  منبع: اصول کافی - جلد يک ص ۳۴۸ اعلام الوری للطبرسی ۲۵۸

علی(ع) بر روی ابرها پرواز ميکند ! . خداوند ابرها را برای علی مسخر ساخت و او شرق و غرب عالم را درنورديد!
ـ 'ان الله سخر لعلی السحاب فکان يسير فی الارض شرقا و غربا' ـ  منبع: تفسير الميزان جلد ۱۳ - ص ۳۷۲ بحار الانوار جلد ۳۹ - ص ۱۳۸

رعد و برق آسمان از تدبير علی است!
ـ ' قال ابو عبد الله عليه السلام .. ماکان من هذا الرعد فانه من امر صاحبکم قلت من صاحبنا؟ قال امير المومنين علی عليه السلام الاختصاص' ـ  منبع: المفيد ص ۳۽

Share/Save/Bookmark

Recently by FaramarzCommentsDate
The Women of Camp Ashraf
35
Dec 01, 2012
Negotiating with the IR Regime
7
Nov 22, 2012
Ahmadi Goes to Majlis - Gangnam Style!
3
Nov 19, 2012
more from Faramarz
 
Fatollah

that's just great

by Fatollah on

knew it was something in that line/direction. anyway, so she was especial - Pak bood - so to speak! and what happened to viginity part ... obviously she was a virgin, too!


mola in boshkeh

I am not sure....!

by mola in boshkeh on

I thought "hayes" means when a mola engages in a "lavat" with a bavafa goat!


hamsade ghadimi

fatollah

by hamsade ghadimi on

yani regl nemishodeh.


Fatollah

can someone please translate: حيض نميشده

Fatollah


... what the hell does that mean? I am curious. 

by the way, Faramarz khan, where did you find all these gems?


divaneh

خدا سایه شما را کم نکند فرامرز جان

divaneh


ما که به آلت تناسلی جنس لطیف نگاه مگاه نمی کنیم اما خدا به داد دکترهای زنان برسد

از این تعریفاتی که از امام زمان دادی کم کم دارم شک می کنم که همانطور نی نی مانده و وقتی ظهور کرد اول یکی را لازم دارد که قنداقش کند و انگشت شیر دار دهنش بگذارد. 


MM

Faramarz

by MM on

You did not see one of the issues most important in modern times; Causes of Alzheimer, given to us 1400 years ago.  Were you looking at something you should not have been looking at?

Cause of Alzheimer discovered علل فراموشی کشف شد

//iranian.com/main/blog/mamane-omid/cause-alzheimer-discovered-0

 


hamsade ghadimi

فرامرز خان

hamsade ghadimi


انقدر معلومات فراهم کردی که کله‌م داره سوت میکشه.  از درد دلٔ خر رسول الله با ایشون در اون دنیا کلی‌ حال کردم.  نمیدونستم عر عر خر برای اعراب قابل فهمه.  جریان شیر خوردن (برای سه روز!) امام حسین از انگشت پیامبر هم جالب بود.  بینم، این همون انگشتیه که پیامبر میکرد تو ناف زهرا؟  فرامرز، لطف کن و صفحه ۲۹۸ بيروت بحار الانوار را بخوان ببینیم جریان علی‌ (ع) و عایشه در آن شب پر ستاره به کجا کشید.


Red Wine

...

by Red Wine on

ای وای بر ما که این چنین کور بودیم و حاضر به رفتن زیر بیرق اینان شدیم ! وكانت وحشية هؤلاء الناس ولكن نحن مع ثقافة هائلة.

فرامرز جان، بسیار خوش حالیم که شما عزیز را مجدداً رویت می‌کنیم،باید از شما (که بزرگ تر از ما هستید !) مشتلق گیریم که اگر پاترون واردیر.

خدا شما را برای ما حفظ کند.