امام حسین کجاست؟

Dr. Mansur Rastani
by Dr. Mansur Rastani
12-Dec-2010
 

مدت یکهزار و چهارصد سال است که اینهمه انرژی، وقت، و پول بهدر میرود زیرا عربی، عرب دیگر را در صحرای کربلا کشته است، والی آیا تا کنون برای "بابک خرمدین" بزرگ مرد آزادیخواه و اصیل ایرانی و آنهمه فجایع دلخراش و شرم آوری که "معتصم" خلیفه عباسی به سر او آورد، ما قطره اشکی ریخته ایم؟


Share/Save/Bookmark

more from Dr. Mansur Rastani
 
ahang1001

حسین میخواست به زور خلیفه شود

ahang1001


حسین میخواست به زور خلیفه شود و در این راه کشته شد

این شهادت نیست

مانند اینکه یکی بخواهد بانک را بزند و در اینراه جان بازد

شهادت نیست هرگز افتخاری

که باشد ارج انسان ، زندگانی

حسین میخواست گردد او خلیفه

که نان مفت خورد با شادمانی

بزور نیزه و شمشیر کرد قصد خلافت

سرش بر نیزه رفت آنسان که دانی

ابوالفضل بهمراهتون