divaneh
20-Jul-2010 (11 comments)
گویا ملاهای عزیز به عنوان یک اقدام فرهنگی دیگر تصمیم گرفته اند که اسم کتابهای درسی و بعضی مواد آموزشی را نیز تغییر دهند>>>
divaneh
09-Jul-2010 (7 comments)
به هر کس این قصه را گفتم از من گریخت>>>
divaneh
29-Jun-2010 (47 comments)
بیش از یک سال پیش اتحادیه اروپا سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست گروههای تروریستی حذف کرد و کمی بعد از آن اعلام نمود که این سازمان را به عنوان گروه سیاسی اصلی مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته است>>>
divaneh
26-Jun-2010 (10 comments)

گوشه ای عده ای جمع شده بودند. مردی فکسنی عده ای را دور خودش جمع کرده بود و سعی می کرد با هنجره ای که به زحمت صدا از آن خارج می شد بلند بلند حرف بزند

>>>
divaneh
04-Jun-2010 (5 comments)
اما بعد از این همه نارضایتی وظیفه هر ایرانی است که راه حلی ارائه بدهد و ما هم به همین حکم ساعتها در بحر تعمق غوطه خوردیم و صدف پندار گشودیم تا بالاخره در شاهوار چارۀ کار انتخابات را جستیم>>>
divaneh
23-May-2010 (7 comments)
It was only after the dark spirit of the seas had killed so many of the sea habitants and caused so much destruction that the little mermaids decided that enough was enough >>>
divaneh
01-May-2010 (9 comments)
مهران ده رنگ عوض کرد و آخر سر به رنگ سیاه رسیده بود. صورتش از فرط زوری که بهش می امد کبود شده بود و با دهان کلید شده بخار از گوشهایش به سقف اتاق می رفت>>>
divaneh
23-Apr-2010 (8 comments)
من که همیشه خودم را نخود هر آشی کرده ام پریدم وسط که این آش را بهتر از من نخودی نیست و مرا بفرستید تا حق مظلومان را از ظالمان بستانم >>>
divaneh
18-Apr-2010 (8 comments)
با این که سه سال در دوره راهنمائی انگلیسی بلغور کرده بودم، به اندازه یک گاو هم نمی فهمیدم >>>
divaneh
14-Apr-2010 (19 comments)
مدیر از آن آدمهای قالتاق بود. ضربۀ دستش گاو را از پا می انداخت. شاید به خاطر کشیده های آبدارش در تمام شهر شهرت پیدا کرده بود>>>
divaneh
23-Mar-2010 (33 comments)
همیشه فکر می کردم که آدمهای زمان قدیم بسیار خوشبخت تر از ما بودند. حسد می بردم به زندگی ساده در آن زمانها که مردم هوای پاک را استنشاق می نمودند>>>
divaneh
20-Mar-2010 (7 comments)
نوروزتان پیروز>>>
divaneh
14-Mar-2010 (8 comments)
این چند بیت را عجالتاَ به مناسبت چهار شنبه سوری و مخالفت خامنه ای و آیات عظام با این رسم شاد و کهن ایرانی سر هم نمودیم. این هم داستان ضحاک زمان ما>>>
divaneh
27-Feb-2010 (43 comments)
I once saw her. I was in a bus and my brother said look, look, Meychamani. I leant over him to see the unordinary >>>
divaneh
22-Feb-2010 (25 comments)
تا ما جم می خوردیم دیگ بخار تحمل ایشون سوت می زد و خط کش را مثل گرز اسفندیار می برد بالا و به کت و کول ما فرود می آورد >>>