آهنگ ایران با صدای کوروش یغمایی


Share/Save/Bookmark

bahram9821
by bahram9821
10-May-2010
 

ایران
صدای خسته ام را بشنو
ای ایران
شکوای نای خسته ام را بشنو
ای ایران
می خوانم آوازی میانِ زرد طوفان ها
همخوانی با رعد و برگ و باد و باران ها
آواز من هر چند ایرانم غم انگیز است
با این همه از عشق ، از عشقِ تولبریز است
من از دماوند و سهندت قصّه می گویم
ز کوه های سربلندت قصّه می گویم
ز رودهایت ، اشک های غرق در خونت
ز خشمِ کرخه زاری های کاروانت
در ذهنِ من دیگه روانت بی سرسبز است
حتی کویرت نیز بی پاییز سرسبز است
دیگر چه باغ های چون بهشتِ تو
ای در خزان هم سبز بودن سرنوشتِ تو
اوجِ ستون های بلندِ تختِ جمشیدت
از سربلندی ، سررسانیده به خورشیدت
پروا مکن از این شکستنها که در فرجام
ایرانِ من تو کامیابی دشمنت ناکام
می دانمت اما که جای ایستادن نیست
می دانمت جای ببردا افتادن نیست
ایرانِ من ای یادگارِ یادگارانم
ای کوکبِ پیشانیِ تاریخ
ایرانم

ایرانم ای سیلابِ دریاگویِ دریاجوی
از آنسوی تاریخ ره طی کرده تا این سو
جویی که از سرچشمه ی آیینه ات جاریست
خونی که از زخمِ عمیقِ سینه ات جاریست
می شوید از دل های ما هم زنگ غم ها را
همراهِ تو با خود به دریا می برد ما را
ایرانِ من ای یادگارِ یادگارانم
ای کوکبِ پیشانیِ تاریخ
ایرانم


Share/Save/Bookmark

more from bahram9821
 
Arthimis

Dear Spaceman,

by Arthimis on

Thank you for correcting me... And Thank GOD he is still alive... I just went on his official site:

//www.kourosh-yaghmaei.com/biography/biograph...

I swore some time back I heard this wrong and sad rumour about his... Thank God it's not true, great news, Thank you again ...

I apologize to Kouroush and everyone for my mistake in my last comment which I corrected now.

Love and Peace

Free Iran and Iranians.


Spaceman

Roohesh shad?!?!?!?!

by Spaceman on

Dear Arthimis...

He's still alive... :)) 


Arthimis

Hanoz ham Roohesh Shaad...:-)

by Arthimis on

Corrections:

Still an Iranian Legend and a Bache Mahal too...:-)

Forever Love and Peace anyway Kouroush jaan ...

Football (Gol koocheek) Gisha, Khiabaan Balouchestaan (Rooberoo Sazmaane Aab ) baa Amoo Kouroush... Chaakereem... :-)

Free Iran and Iranians...