رعایت اعتقادات مردم

رعایت اعتقادات مردم
by Arthimis
22-May-2010
 

باید به حال برخی مردم نادان گریست...
گوش اگر گوش تو و ناله اگر نالهء
ماست
آنچه البته به جایی نرسد فریاد است


Share/Save/Bookmark

more from Arthimis