حکایت ملل خاور میانه!

ariane
by ariane
22-Aug-2011
 

میگویند جهنم عقربهایی دارد که آدم از ترسشان به مار غاشیه پناه میبرد! حالا این شده حکایت ملل بدبخت خاور میانه.

زمانی بود که ملت های خسته و تحقیر شده از استعمار دل به ندای شیرین استقلال و حق حاکمیت ملی گوش جان فرا دادند و سرنوشت خود را به دستان رهبرانی دادند که وعده به سیادت میهنشان میدادند.

زمان گذشت و استعمار جای خود را به استبداد و خفقان داد. رهبران آزادی طلب دیروز، شدند دزدان سر گردنه امروز. جان و مال مردم شد تیولشان و به جای استقلال، ظلم به این جوامع مسلط شد. و شد این که امروزه در جای جای خاور میانه میبینیم.

 دهه ها دروغ و تزویر و ریای این رهبران کاری کرد که نسخه دشمن اجنبی سازی و استقلال و آزادی دیگر اثری نداشته باشد! ملل جان را به کف دست بگذارند و بگویند بس است! دیکتاتور برو به جهنم!

بلایی به سرمان آمده که حاضریم بمب های غرب را بر سر و دستانشان را بر نفتمان ببینیم ولی دمی نفس بکشیم. انتخاب این روزه ما بین استعمار و استبداد است.

 لیبی امروز نفس میکشد، سوریه نیز بزودی، تا کی چرخ گردان به ما برسد. بالاخره میرسد. ولی به قیمت استقلالمان. رهبرانمان این را تضمین کردند.  


Share/Save/Bookmark

more from ariane
 
Maryam Hojjat

ariane, thanks

by Maryam Hojjat on

I agree withyou on this that Shah was not as a puppet as he was portryed especially in the end he was trying hard to do things for Iran & Iranians rather than US.  He had made some mistakes but I believe he cared for Iran & Iranians to his best knowledge & ability.


default

Maryam jan

by ariane on

I was simply outlining the empty promises of independence...

I agree with you, in today's world independence means nothing. Look at the US and its monetary dependence on china...

As for Shah, I think its safe to say that he wasn't as much a puppet as they portrayed him to be...We all know that now! This was another empty propaganda we fell for!


Maryam Hojjat

We never have had independence but Dictatorship!

by Maryam Hojjat on

Shah & Shikh both did not bring us independence but authoritarian regimes.  Shah was a popet of US & Shikh are popets of Russia & China.  No independence for anyone.  If you want to be honest we are all dependent on each other.  Golobaly the independence does not have any meaning.  Even Western countries are dependent on eastern countries.