حماقتی به اسم عاشورا

amirrostam
by amirrostam
19-Jan-2008
 

BBC: //www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2008/01/080118_dd_isfahan.shtml

گزارشها از شهر اصفهان در مرکز ایران حاکی است که برخورد پلیس با شماری از عزاداران که با قمه زنی و زنجیرزنی با استفاده از زنجیر تیغدار عزاداری می کردند، به درگیری این عزاداران با پلیس و ایجاد تنش انجامیده است

بهروز شجاعی خبرنگار در اصفهان در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفت که پیش از ظهر پنجشنبه، مصادف با هشتمین روز محرم، اعضای هیئتی به نام مسلم بن عقیل در خیابان زینبیه که از محلات فقیرنشین به شمار می رود، اقدام به قمه زنی و استفاده از زنجیر تیغدار کردند.

بهروز شجاعی می گوید هیئت مسلم بن عقیل از مهاجران عراقی و برخی مردم محلی تشکیل شده و قمه زنی و زنجیرزنی با زنجیرهای تیغدار از سنتهای مرسوم این هیئت بوده است.


Share/Save/Bookmark

Recently by amirrostamCommentsDate
Coup of 2009 - No End to Akhoond Trickery
-
Jun 14, 2009
This is a Coup, Believe It.
-
Jun 13, 2009
There is more to Iran than modern Iran
-
Sep 28, 2008
more from amirrostam
 
default

Never Mind the Middle East, This Crap has Landed in NY!

by Anonym (not verified) on

//www.youtube.com/watch?v=zMKYtwXXqXo

//atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/20...

Next they will bring their Islamic "Ghasas" laws. Are you waiting to see people hanged from light poles and stonning in Manhattan ?
What are you going to do about this ?