نامه خادمین جامعۀ بهائی کرمان و نقطه عطف


Share/Save/Bookmark

نامه خادمین جامعۀ بهائی کرمان و نقطه عطف
by alborz
16-Mar-2009
 

 

 در ایامی که یاران ایران در زندان اوین به سر میبرند و هر هفته تعدادی دیگر از بهائیان ایران به زندانهای کشور راهی‌ میشوند، خادمین کرمان نامه‌ای را امضا کردند و به دادستان کشور فرستادند که برای یکا یک آنها و جامعه بهائی ایران سر نوشت ساز خواهد بود.

لطفا توجه کنید که کپی‌ این نامه به چه کسی‌ فرستاده شده!

ای هموطن، اگر تا به امروز با نظری گذرا به بحران روز افزون این جامعه در ایران نگاه میکردید، این نقطه عطف را به خاطر بسپارید.

۱۹/۱۲/۱۳۸۷

مقام محترم دادستان کل کشور

جناب آیت الله دری نجف آبادی

          با ابراز ادب و احترام    جنا بعا لی در اظها رات اخیرتا ن در مورد جا معۀ بها ئی و تشکیلات اداری آن ، مطالبی فرمودید که جای بسی شگفتی و تعجب است . تاریخ ۱۶۵ سا لۀ دیا نت بها ئی درکشور مقدس ایران و سا یر جوامع بها ئی در جهان گواهی است صادق براینکه بها ئیا ن جـز به خیرخواهی جها نیا ن و وفا داری به حکوما ت متبوع خویش و نیـت خیـر برای هموطنا ن خود و اطاعت از قوانین و مقـررات عا دلانه و خیر خواها نه در کشور نمی اندیشند و علی الخصوص به ایران و ایرانیا ن با نظر احترام و محبت می نگرند و جنا بعا لی و سا یر مسئولین امور با اشراف کامل بر این مطلب ، بخوبی آگاهید که آنچه فرموده اید با حقیقت مطا بقت ندارد .

حضرتعـا لی اشا ره به جا سوس بودن هیئت عا لی اداری تشکیلات بهائی ( یاران ایران که ماههاست در بند دولتمردان شریف جمهوری اسلامی هستند ) و همچنین خا دمین محلی نمودید . آ یا به صرف گفـته ، این قول به    اثبا ت می رسد ؟ ویا تحریف حقا یق و اتها می  که اجا زۀ پا سخگوئی و دفاع از عقا ید در آن وجود نداشته باشد ، برای شما کا فی می نما ید ؟ و یا حتی اذها ن عمومی ملتی فهیم و تیـز بین آن را قبول خواهد کرد ؟

بها ئیا ن که برطبق اصول اعتقا دی خویش از دخا لت در منا قشا ت سیاسی و حزبی ممنوعند ؛ بها ئیا ن که اطاعت از حکومت و دولت متبوعـۀ هر کشوری که در آن سا کن هستند ، جزء اصلی ترین اصول اعتقـا دی خود می دانند و بها ئیا نی که به وطن حضرت بهاء الله عشـق می ورزند و آنرا پرستش می نمایند ؛ به کدام بیـنه می توان بر آنها برچسب ناچسب جا سوسی زد و به دیگران قبولاند ؟  آنچه که این تشکیلات غیر رسمی بدان مأ موربوده اند ، انجا م امور اجتماعی و تنظیم و تنسیق احوالات شخصیه و روابط فیما بین بها ئیا ن بوده که در حداقل ممکن و به شکل کاملا ً آشکا ر و روشن برای دولتمردان ایرانی در طی سنوات اخیر بوده است و جا لبتر آنکه تما می فـعا لیتهای آنان زیر نظـر وزارت اطلاعا ت ، علی الخصوص از آ غا ز دهۀ ۷۰ به اینطرف بوده و بر آن اشراف داشته اند ودر بسیا ری موارد راجع به جزئیا ت این خدما ت اظها ر نظر نموده اند که تا حـد ممکن و تا آنجا که خلاف اصول اعـتقا دی بها ئیا ن نبوده است ؛ در روشها و اقداما ت تنفیذ شده است . جنا بعا لی حتما ً شواهد تاریخی و سبقـۀ نظری را بخا طر می آورید که جنا ب فلاحیا ن وزیر وقت اطلاعا ت در دولت جمهوری اسلامی به مردم شریف ایران از تما می رسا نه ها اطلاع و اطمینان دادند که فعـالیت بهائیان به تما مه تحت کنترل و نظارت دولت است و هیچ خطری از جا نب ایشا ن حکومت را تهدید نمی کند . در تمامی سنوات اخیـر نما یندگا نی از خا دمین جا معـۀ بها ئی با ادارۀ اطلاعا ت شهر خود در تما س بوده اند و ایشا ن را ازکم و کیف برنا مه های جا معـۀ بها ئی با خبـر می ساختند ودر بسیا ری مواقع تعا ملات منا سب و برادر گونه ای بین آنها برقرار بوده است . چگونه می شود به ناگاه آنها جا سوس و عوامل بیگا نه و خطر نا ک تلقـی می گردند و عقا یدشا ن تحریف افـکا ر ، جریا ن سا زی و تبلیغ به قصـد اغـواگری معرفی می شود و تشکیلات آنها غیـر قا نونی اعـلام می گردد؟ بنظر شما آیا این اظها ر نظـر یک نما یش سیا سی و وارونه جلوه دادن حقیقت برای توجیه اقـداما تی نیست که علی الخصوص در سا لهای اخیر برعلیه جا معۀ بها ئی روا داشته شده ؟ شا ید شما فکـری برای روز جـزا کرده اید که خداوند متعا ل را با دلائل متـقن ومتیـن پا سخگو با شیـد .

علیهذا به سنت همیشگـی و اعـتقا دی اهـل بهـاء و بجهت ابراز حسن نیت به دولت متبوع خویش در کشور مقدس ایران ؛ خا دمین جا معـۀ بها ئی کرما ن با موافقت یاران ایران که از سلول زندان ابراز داشته اند ؛ از این تا ریخ به بعد هیچگونه مسئولیت تشکیلاتی و اداری در قبا ل افـراد جا معـۀ بها ئی شهر خود نداشته و این جمع را تعطیل اعلام می نما یند . اما هما نگونه که در سخنا ن خود فرموده اید ، داشتن عـقیده بنا به مستـندات قا نون اسا سی جمهوری اسلامی و حقوق شهروندی آزاد است . بنا براین هر یک از بها ئیا ن و از جمله اعضاء خا دمین که از این پس دیگر تنها یک شهروند ایرانی و بها ئی محسوب می شوند ؛ در انجا م وظا ئف روحا نی خود و پا یبند بودن به اصول اعتقا دی خویش اقدام خواهند نمود و در کما ل صداقت و وفا داری به ایران عزیز و هموطنا ن شریف خدمت خواهند نمود .با شد که با تأ ییدات الهی و نیت خیر دستگا ه عدالت ، ابرهای تیـرۀ تعصبا ت و ظلما ت ها لکه برقلوب تما می انسا نها زائل گردد و نور حقیقت و عدالت و انصا ف ،  سرتا سر این کشور مقـد س را روشن و    تا بنا ک گرداند .

بفضله و عـونه

اعضاء خا دمین جا معۀ بها ئی کرما ن

ژینا جا وید نیا                         شهرام فلاح                         نیما رجب زاده

رونوشت  : وزیـر محتـرم اطلا عا ت  جنا ب محـسنی اژه ای


Share/Save/Bookmark

more from alborz
 
alborz

Thank you for the words of support...

by alborz on

... and recognition of the historic events in our home, Iran.

A similar letter, this time from Tehran, was just posted making the same bold assertions, with courage and conviction to the principles of non-involvement in partisan politics and loyalty to one's country.

Best Wishes to all at this spring time of renewal.

Alborz

 

Alborz


default

and I am looking vo luneteers

by NUR (not verified) on


amigo19

I am Grateful !

by amigo19 on

Thanks to all the courageous and honorable people who have taken a stand against the violations of the Human rights of the Bahais in Iran,

The winter will soon be gone  and the Divine Spring will come and all Iranians will live together as brothers and sisters regardless their creed,race,or any other differences.

Until that day ,lets unite our prayers and good wishes for our Beloved Iran .

Thanks to Alborz for sending this letter


Adib Masumian

The second Ahang Rabbani....

by Adib Masumian on

...is NUR, in case anyone couldn't tell. ;)

Thank you for posting this, Alborz jan.


default

Sorry, More precise translation here

by Ahang Rabbani (not verified) on


Souri

Thanks

by Souri on

For posting this document and informing us. I support these kind of action of defense, from the Bahai communities. Silence is not always the best way.


default

Translation in English

by Ahang Rabbani (not verified) on

Those preferring an English translation, may view it here: http://www.iranpresswatch.org/2009/03/kerman-najaf...