زندگي

Alahazrat Hajagha
by Alahazrat Hajagha
24-Aug-2007
 

زندگي زيباستִ زندگي بي نظير است ִ زندگي سخت استִ زندگي ياوه استִ زندگي يك موجود زيبا اندام استִ زندگي يك موجود زيبا صورت استִ زندگي اخلاقي مرموز داردִ زندگي از همان ابتدا كه با چشماني گريان از رحم مادرخارج مي شوي بهت مي گويد وفا ندارد, بهت مي گويد كه روزي تو را رها خواهد كرد ولي نمي گويد چگونه, كي و كجاִ
زندگي يك موجود خوش آواز است برايت آواز مي خواندִ آوازش كه قسمت نام دارد تو را به رقص وا مي داردִ تو را به خنده مي اندازدִ تو را مي گرياندִ تو را دربه در مي كندִ تو را عاشق مي كندִ تو را تنها مي كندִ
زندگي اين موجود زيبا با استعداد استִ زيبايي خود را به تو نشان مي دهد, خودش را به تو نزديك مي كند ولي تا وقتي بخواهي به او دست بزني تا زيبايي اش را لمس كني خود را عقب مي كشاندִزيبايي زندگي فقط يك تصوير استִ
زندگي يك پتياره است يك فاحشه بي حيا ولي اين پتياره بي حيا زيباستִ خوش آواز استִ بي نظير است وبي وفاستִ
زندگي زيباست زندگي سخت است


Share/Save/Bookmark

Recently by Alahazrat HajaghaCommentsDate
September 26: Iranian.com goes to the opera!
4
Sep 09, 2009
Treated like a Persian king
35
Feb 15, 2009
Don't cry for me Iran!
9
Dec 23, 2008
more from Alahazrat Hajagha